0577-62860666
page

Marka hekaýasy

568568

MOREDAY SOLARHytaýda senagat mirasyndan doly kenarýaka şäher Wenzhou şäherinden gelip çykypdyr.

2009-njy ýylda Hytaýyň kenarýaka şäheri Wenzhououda iki sany dik ýaş höwesjeň ýaşlar bardy.Senagat dizaýny bilen gaty gyzyklandylar.Electricalerli elektrik atmosferasynyň täsirinde olar zawodda galyplar ýasap başladylar we zynjyr gurluşlaryny dizaýn edip başladylar ... Özüm tarapyndan öndürilen önümler üçin öý zynjyrlarynyň howpsuzlygyny doly gorap bilerler we hytaý maşgalalarynyň hemmesine girdiler. ululyklary.Iki ýaşyň öz işine başlamak pikiri bar.Şondan bäri Mindian Electric dünýä inip başlady we önümleri içerde we daşary ýurtlarda satylyp başlandy.Mindian Electric ýokary we pes woltly elektrik enjamlary pudagynda üstünlik gazandy.Özgertme döwründe Hytaýyň az uglerodly maksatlaryna ýagtylyk we ýylylyk goşup başlady we MOREDAY SOLAR markasy üçin üstünlikli hasaba alyndy.

“MOREDAY SOLAR” DC we AC zynjyrlaryny birleşdirmäge, gün DC ulgamlaryny goramaga, pioner, innowasiýa we önümleri gowulaşdyrmaga çalyşýar, güne garanda has köp umyt edýär we dünýädäki pes uglerod üçin has köp kömek edýär.

6f7b9ee49441037951be351f6b82ed4

Bilermenimiz bilen gürleşiň