0577-62860666
page

Kompaniýanyň tertibi

2009-njy ýylda esaslandyrylan “MOREDAY SOLAR”, “R&D” önümçiligini we marketingini birleşdirip, “Solar DC” komponentleriniň öňdebaryjy akylly öndürijisidir .Fotowoltaik önümleri senagatlaşdyrmakda 10 ýyldan gowrak tejribe toplap, “Moreday Solar” iki sany häzirki zaman önümçilik bazasyny ösdürdi: terminalyň önümçilik zawody elektrik (enjamlar) we gün elektrik (enjamlar) zawody.

Ajaýyp desgalar , doly funksiýa we gowy enjamlaşdyrylan enjamlar.

Gün bazary
%

MOREDAY SOLAR

MOREDAY-nyň strategiki göz öňüne getirişi, energiýa ýetmezçiligini we global ýylylyk täsirini ýeňip geçmek üçin täze energiýa çözgütlerine we taslamalaryna gatnaşýan dünýä belli marka bolmakdyr.Dünýäniň gün ulgamy elektrik senagatyny senagatlaşdyrmagyň iň soňky ugry hökmünde internetiň tehniki goldawyny we AI-ni has köp maksatly gün maksatlary (döwrüň we ösüşiň täsirini dowam etdiriň. Netijede dünýäniň gün ulgamy elektrik senagatynyň esasy nokady bolar).

 

MOREDAY milli markalaryň halkara bazaryna giren ilkinji partiýasydyr, şonuň üçin Moreday Solar dinamiki bazardan gorkýar we baha berýär.Umuman aýdanyňda, sanly intellekt dünýä ykdysadyýetiniň geljekdäki ösüş tendensiýasydyr.Akylly önümçilik geljekde umumy önümçilik pudagy üçin täsirli ýaragdyr.Gündelik gün, “önüm öndürijiden hiliň birine” milli strategiki syýasaty ýakyndan yzarlaýar, intellektual senagat taýdan kämilleşdirmegiň ähmiýetine ýuwaş-ýuwaşdan düşünýär (bazar hemişe öňdengörüjilikli we täzelenmäge het edip bilýän kärhanalara goldaw berýär. akyl we geljegi kim ýeňer.) MOREDAY elektrik, ýetişen proses akymynyň, tejribeli önümçiligiň ýokary hilli dolandyryş ulgamynyň üstünde işleýän ýokary hünärli dizaýn toparyna bil baglaýar.Häzirki wagtda “Moreday Solar” -yň onlarça önümçilik liniýasy we 100-den gowrak ýerli we halkara üpjün edijisi bar.ösen enjamlar we çylşyrymly tehnologiýa.

“Moreday Solar” -yň esasy tehniki başarnyklary, güýçli önümçilik ukyby, öňdebaryjy dolandyryş pelsepesi we tehniki goldaw topary senagat taýdan kämilleşmegi yzygiderli ösdürýär, bu hem “Moredays” -yň ýaş we işsiz işgärlerine müşderileriň isleglerine ünsi jemlemäge mümkinçilik berýär.Çig mal saýlamakdan başlap, ýüzlerçe üpjün ediji bilen utgaşdyrmak, önümçilik prosesini optimizirlemekden başlap, müşderiler üçin ýöriteleşdirilen çözgütlere çenli “Moreday Solar” müşderileriň ähli görnüşleri üçin elmydama ýokary hilli hyzmat berýär.

MOREDAY SOLAR

“MOREDAY SOLAR” -yň gün elektrik önümleriniň ýapyk görnüşli üpjünçilik zynjyry ulgamy bar.Ösen önümçilik prosedurasy galyndylary gaýtadan işlemegi, enjamlary gaýtadan işlemegi, sanjym galyplaryny, ýerleri kebşirlemegi, komponentleri gaýtadan işlemegi öz içine alýar.Mundan başga-da, “Moreday Solar” gün we pes woltly elektrik önümleriniň arkaýyn we akylly öndürilmegini gazanmak üçin gurnamak, synag etmek we gaplamak üçin doly awtomatiki çyzyklary kabul edýär.Netijeliligi we hilini üpjün etmek üçin önümçilik prosedurasy bilen meşgullanýan birnäçe dolandyryş ulgamy: ADAC (awtomatiki maglumatlary ýygnamak ulgamy), MMS (material dolandyryş ulgamy), APMS (adaty bolmadyk önümçilik dolandyryş ulgamy), QMS (hil dolandyryş ulgamy), WMS (ammar logistika dolandyryşy) ulgamy), EMS (energiýa netijeliligini dolandyryş ulgamy).

MOREDAY SOLAR, 2025-nji ýyla çenli “gözegçilik edilmedik intellektual sanly zawodyň” maksadyna ýetip, sanly telekeçilige maýa goýumlarymyzy has-da güýçlendireris. müşderiniň ynamy.Moredaýyň egsilmez tutanýerlilik bilen “arkaýyn we akylly” filosofiki gymmatlyklaryny miras almagy dowam etdireris.

“Moreday Solar” -yň MOREDAY-nyň esasy önümi TUV, CCC, CE, CB, KEMA we beýleki şahadatnamalardan geçdi.Önümler EUB, Günorta Amerika we Russiýanyň ýolbaşçylygyndaky GDA ýurtlaryna we orta gündogar we günorta-gündogar Aziýa ýaly 30-dan gowrak ýurt we sebitde giňden eksport edilýär.Häzirki wagtda bilim ykdysadyýetiniň ösmegi bilen zehinler kärhanany ösdürmegiň esasy hereketlendiriji güýjine öwrülýär, şeýlelik bilen adamlara gönükdirilen Moredaýyň iş pelsepesiniň hereketlendirijisi bolýar.

Önümçilik meselesinden başga-da, jemgyýetçilik jogapkärçiliginde başlangyç edýäris, dürli jemgyýetçilik hal-ýagdaý işlerine işjeň gatnaşýarys. (Moreday Solar jemgyýeti önümçilik girdejileri we ösen senagat düşünjesi bilen öwezini dolýar. Hytaýda pes woltly elektrik intellektini ösdürmekde öňdebaryjydyr .Senagat elektrik pudagynyň yzygiderli öçürilmeginiň diregi bolup durýar.)

Täze taryhy syýahatda, MOREDAY pes woltly elektrik meýdanynda öňdebaryjy “ýuka we akylly” önümçilik hünärmenini döredip, hereketlendiriji güýç hökmünde innowasiýa we ösüşi dowam etdirýär.Elektrik toguny ygtybarly ulanmak, milli markalary pudagyň iň ýokary derejesine çykarmak üçin paýhas döwrüne gabat gelsin.

pexels-pixabay-433308

Hyzmatdaş

6f96ffc8
logo (1)
logo (1)
logo (2)
logo (2)
logo (3)
logo (3)
logo (4)
Trinasolar logo 修改20160810
logo (6)
logo (7)
HW_POS_PANTONE_Vertical
logo (9)
logo (10)
logo (11)
logo (12)
logo (13)

Bilermenimiz bilen gürleşiň