0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

gözenege birikdirilen şkaf

Fotowoltaik tor bilen birikdirilen şkaf merkezleşdirilen inwertorlary we basgançakly transformatorlary ýa-da AC kombinator gutularyny we basgançakly transformatorlary amala aşyrmagyň möhüm bölegi.Bu fotowoltaik tor bilen birikdirilen şkafyň giriş setiri tok öçürijini ýa-da gönüden-göni giriş kabul edýär, çykyş bolsa elektrik toguny döwýär ýa-da izolýasiýa wyklýuçatelini kabul edýär, awtobus paneli elektroplatasiýa ýa-da arassalanan awtobus paneli bilen baglanyşdyrylýar we ikinji derejeli ýyldyrym goragyny üpjün edýär.Ulgamyň bahalandyrylan naprýa; eniýesi AC690V çenli, gorag derejesi bolsa içerde IP40 we açyk IP65;ikinji derejeli ölçeg we dolandyryş kabelleri, tok 2,5 mm² kabelden, naprýatageeniýeli 1,5 mm² bolan kabel, 1,0 mm²-den uly dolandyryş kabeli, ölçeýän tok transformatory 0,5 synpyň häzirki transformatory we ölçeg transformatory 0,2S synpyň häzirki transformatorydyr.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda baglanyşykly funksiýalary hem goşup biler.Bu önüm, kabinetiň içki gurluşyny ygtybarly, gysga, owadan, ýerinde sim geçirmek we hyzmat etmek üçin amatly we enjamyň uzak wagtlap durnukly işlemegini üpjün edýän professional elektrik dizaýnyny we komponent saýlamasyny kabul edýär.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

· Hem kesgitlenen gurnama dizaýny, hem-de plugin dizaýny bar;
· “Feng” kompaniýasynyň zynjyr döwüjileriniň we komponentleriniň ýa-da içerde we daşary ýurtlarda belli markalaryň işleýiş bölümlerine birleşmegi, ajaýyp
Gowy tehniki öndürijilik, ygtybarly we ygtybarly;müşderileriň saýlamagy üçin dürli standart birlik modullaryndan ybarat bolup biler
Gurnama bilgeşleýin saýlamak;
· Sebitleriň arasyndaky izolýasiýany we işleýän bölümleriň gelýän we çykýan setirleriniň arasyndaky özara izolýasiýany netijeli ulanyň
Howpsuzlygy goramagyň gowulandyrylmagy;
· Kombinirlenen gurnama gurluşy, çarçuwanyň ähli gurluş bölekleri nurbat, çarçuwa we gapylar bilen berk baglanyşykly,
Paneller fosfatdan soň elektrostatik taýdan sepilýär we pürkülmedik ähli bölekler galvanizlenýär we passiw bolýar.
sebäp.Dürli komponentleriň talaplaryny kanagatlandyryp, degişli goragy gazanmak üçin dürli iş şertlerine laýyk bolup biler
synp;
Çarçuwaly ýokary hilli polatdan ýasalýar we çarçuwada dürli maksatly ulanylyp bilinýän 25mm² modully deşikler bolup biler.
Giňeltmek, setire girmegiň iki ýoly bar, ýokarky we aşaky tarap;
· Breakingokary döwmek ukyby, oňat dinamiki we ýylylyk durnuklylygy, çeýe we amatly elektrik shemasy kombinasiýasy, güýçli amaly, esasy
Parametrler halkara ösen derejä ýetmeli;
· Lightagtylygy täzeden düzmek, ýokary mehaniki güýç we gurnama takyklygy, owadan görnüşi.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bilermenimiz bilen gürleşiň