0577-62860666
com_ban

Önümçilik

Fotowoltaik önümiň doly enjamlary

“MOREDAY SOLAR” -yň gün elektrik önümleriniň ýapyk görnüşli üpjünçilik zynjyry ulgamy bar.Ösen önümçilik prosedurasy galyndylary gaýtadan işlemegi, enjamlary gaýtadan işlemegi, sanjym galyplaryny, ýerleri kebşirlemegi, komponentleri gaýtadan işlemegi öz içine alýar.Mundan başga-da, “Moreday Solar” gün we pes woltly elektrik önümleriniň arkaýyn we akylly öndürilmegini gazanmak üçin gurnamak, synag etmek we gaplamak üçin doly awtomatiki çyzyklary kabul edýär.Netijeliligi we hilini üpjün etmek üçin önümçilik prosedurasy bilen meşgullanýan birnäçe dolandyryş ulgamy: ADAC (awtomatiki maglumatlary ýygnamak ulgamy), MMS (material dolandyryş ulgamy), APMS (adaty bolmadyk önümçilik dolandyryş ulgamy), QMS (hil dolandyryş ulgamy), WMS (ammar logistika dolandyryşy) ulgamy), EMS (energiýa netijeliligini dolandyryş ulgamy).

SOLAR-dan has köp

2009-njy ýylda esaslandyrylan MOREDAY SOLAR, R&D önümçiligini we marketingini birleşdirýän Solar DC komponentleriniň öňdebaryjy akylly öndürijisidir.Fotowoltaik önümleri senagatlaşdyrmakda 10 ýyldan gowrak tejribe toplap, “Moreday Solar” iki sany häzirki zaman önümçilik bazasyny döretdi: terminal elektrik (enjam) önümçilik zawody we gün elektrik energiýasy (enjamlar) zawody.

Ajaýyp desgalar doly işleýär

MOREDAY-nyň strategiki göz öňüne getirişi, energiýa ýetmezçiligini we global ýylylyk täsirini ýeňip geçmek üçin täze energiýa çözgütlerine we taslamalaryna gatnaşýan dünýä belli marka bolmakdyr.Dünýäniň gün ulgamy elektrik senagatyny senagatlaşdyrmagyň iň soňky ugry hökmünde internetiň tehniki goldawyny we AI-ni has köp maksatly gün maksatlary (döwrüň we ösüşiň täsirini dowam etdiriň. Netijede dünýäniň gün ulgamy elektrik senagatynyň esasy nokady bolar).

ösen enjamlar we çylşyrymly tehnologiýa.

Gündelik gün, “önüm öndürijiden hiliň birine” milli strategiki syýasaty ýakyndan yzarlaýar, intellektual senagat taýdan kämilleşdirmegiň ähmiýetine ýuwaş-ýuwaşdan düşünýär (bazar hemişe öňdengörüjilikli we täzelenmäge het edip bilýän kärhanalara goldaw berýär. akyl we geljegi kim ýeňer.) MOREDAY elektrik, ýetişen proses akymynyň, tejribeli önümçiligiň ýokary hilli dolandyryş ulgamynyň üstünde işleýän ýokary hünärli dizaýn toparyna bil baglaýar.Häzirki wagtda “Moreday Solar” -yň onlarça önümçilik liniýasy we 100-den gowrak ýerli we halkara üpjün edijisi bar.

MOREDAY BILEN BAŞGA HYZMATLAR

Bilermenimiz bilen gürleşiň