0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

MC4 SOLAR PANEL KONNEKTOR T Şahamçasy 1 OUTDAN 3/4/5/6

Gün birleşdirijisi, ýeke kontakt elektrik birleşdirijisidir.Olar köplenç gün panellerini birikdirmek üçin ulanylýar, “Multi-Contact, 4mm” -iň gysgaldylyşy.Gaýtadan dikeldilýän energiýa pudagynda bu kadadyr.Gün birikdirijileri PV panel massiwlerini gurmagy aňsatlaşdyrýar.Häzirki zaman gün bazarynda birleşdirijiler we degişli önümler doly ulanylýar.Uly gün panelleri köplenç Gün birikdirijileriniň resmi öndürijisi “Multi-Contact” tarapyndan öndürilen birleşdirijiler bilen enjamlaşdyrylandyr.Gün paneli, erkek / aýal jübütde bir geçiriji bolan plastmassa tegelek jaý.Kesilen gulp bilen, Gün birikdirijileri bilgeşleýin aýrylmazlygy üçin biri-biri bilen kesilip bilner.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

3 IŞDE

4 1

5 IŞDE

6 BIRINJI

Her MC4 birleşdirijisiniň bäş bölegi bar.Olar esasy ýaşaýyş jaýy, demirden ýasalan kontakt, rezin suw möhüri, möhür saklaýjy we ahyrky gapakdaky nurbat. MC4 birleşdirijisiniň erkek wersiýasy başga jaý we metal kontakt ulanýar.Galan bölekleri çalşylýar.Käbir MC4 birikdirijilerinde aýrylyp bilinýän howpsuzlyk gulplary bar.Baglanyşyk tablisalaryny ýapýarlar we goşmaça bilgeşleýin birikme goragyny üpjün edýärler.

DC birleşdirijisi MD-MC4 seriýasy, DC kombinator gutusy, inwertorlar, setir kombinator gutulary we ş.m. ýaly fotoelektrik enjamlar üçin ulanmak üçin ulanylýar.

Gysgaça syn

DC birleşdirijisi MD-MC4 seriýasy, DC kombinator gutusy, Inwerterler, Setir kombinator gutulary we ş.m. ýaly fotoelektrik enjamlar üçin ulanmak üçin ulanylýar, ýüküň ýapylmagy we kesilmegi üçin goşa elektrik togunyň erkin goragy, çalt birikme we wibrasiýa garşy funksiýany ýerine ýetirip biler.ýagyşdan goraýan, çyglylyga garşy, tozana çydamly we çydamly .Siz suw geçirmeýän IP67

Aýratynlyklary

1. Güýçli uýgunlaşma

-40-dan 90 gradusa çenli gurşawda ulanylyp bilner.

2. Securityokary howpsuzlyk

Ajaýyp garramaga we UV çydamlylygyna eýe bolan PPO izolýasiýa alawyny saklaýan material, güýçli ýagyş, gar tupany ýa-da yssy ýaly agyr howa uzak wagtlap garşy durup biler.
Häzirki 30A baha berildi.Iň ýokary naprýa .eniýe 1000V.

3. Birnäçe funksiýa

Rainagyşdan goraýan, çyglylyga garşy, tozana çydamly we çydamly.Suw geçirmeýän IP67 derejesi, ýokary ýylylyga garşylyk, aşaga garşylyk, çydamlylyk, poslama garşylyk, galyň mis içki ýadro, ýokary hilli material saýlamak.

4. Ansat gurnama

Erkek aýaldan gulplamak we açmak aňsat. Baglaýjy, açyk howada berkidilen içerki gulp bilen durnukly we howpsuz.

Tehniki maglumatlar

Birikdiriji ulgam Φ4mm
Bahalandyrylan naprýa .eniýe 1000V DCIEC)
Bahalandyrylan tok 17A, 22A, 30A (1.5mm2,2.5mm2; 14AWG, 4mm2; 6mm2; 12AWG, 10AWG)
Synag naprýa .eniýesi 6kV (50Hz, 1min.)
Temperatura aralygy -40 ° ℃ C… + 90 ° (IEC) -40 ° ℃… + 75C (UL)
Temokarky temperatura çäkleri + 105 ° ℃ (IEC)
Gorag derejesi, jübüt IP67
öýlenmedik IP2X
Wilka birikdirijileriniň ykjam reastansiýasy 0.5mQ
Howpsuzlyk synpy
Matenal bilen habarlaşyň Messingverzinnt mis Alloytin örtülendir
Zolýasiýa matenaly HK / PPO
Lockirg ulgamy Gaplaň
Flanes synpy UL-94-VO
Duz duman sepmek synagy, ýedi dereje 5 IEC 60068-2-52

Ölçegleri (mm)

MD-MC4(1000V)  Solar DC Panel Connector_00

Sorag-jogap

1-nji sorag: Sorag ibereniňizden soň sitataňyzy we jikme-jik maglumatyňyzy alyp bilýän wagtym önümiňiz bilen gyzyklanýan bolsam?

A1: yourhli soraglaryňyza 24 sagatda jogap berler.

 

2-nji sorag: Sargytdan ozal bir nusga alyp bilerinmi, sebäbi önümiňiziň hili hakykatdanam ýokmy?

A2: Elbetde!Mugt nusgalary hödürläp bileris, nusga sargyt ynamy berkitmegiň iň gowy usulydyr öýdýäris.Anketany bize iberiň we mugt nusga alyň!

 

3-nji sorag: Katalogyňyz barmy?Productshli önümleriňizi barlamak üçin maňa katalog iberip bilersiňizmi?

A3: Hawa, önümleriň katalogy bar.Katalog ibermek üçin hatar bilen habarlaşyň ýa-da e-poçta iberiň.

 

4-nji sorag: Maňa ähli önümleriňiziň baha sanawy gerek, bahalaryň sanawy barmy?

A4: Elbetde, bahalaryň sanawyny size iberip bileris, e-poçta salgyňyzy maňa iberiň.

 

5-nji sorag.OEM işini kabul edýärsiňizmi?

A5: Siziň ygtyýaryňyz bilen OEM-i kabul edýäris. Biz hem size ODM edip bileris.

 

6-njy sorag: Gowşuryş nähili? Sebäbi olara hakykatdanam zerur.
A6: Nusgalaryň bahasy 2-3 gün.Köpçülikleýin sargyt 7-15 gün.

 

7-nji sorag.Getirmegiň şertleri näme?
A7: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.

 

8-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
A8: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar

 

9-njy sorag: Haýsydyr bir kepillik ýa-da satuwdan soňky hyzmat?
A9: thehli önümleriň 2-4 ýyl kepilligi bar.Haýsydyr bir hil taýdan nägilelik bar bolsa, 5 günüň içinde çözgüt bereris.

Jikme-jiklikler Suratlar

1
2
3
4
5
6

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bilermenimiz bilen gürleşiň