0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

MOREDAY AC galypdan ýasalan kassanyň zynjyry döwüji Täze 1p 2p 3p 4p Mccb 400amp

Kebşirlenen korpusyň togtadyjylary tok sapar sazlamasyndan geçenden soň toky awtomatiki kesip biler.Plastiki korpus, geçirijileri we toprakly metal böleklerini izolirlemek üçin enjamyň daşky örtügi hökmünde plastik izolýatorlaryň ulanylmagyny aňladýar.Kebşirlenen korpusyň döwüjilerinde adatça termiki-magnitli syýahat birligi bar, has uly modeller bolsa berk ýagdaý datçikleri bilen enjamlaşdyrylandyr.Syýahat bölümi: termiki magnit syýahaty we elektron syýahat.Köplenç ulanylýan bahalandyrylan toklar aşakdakylardyr: 16, 25, 30, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 225, 250, 315, 350, 400, 500, 630A.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

Artykmaç ýükden goramak - programma üçin adaty ýagdaýdan has uzak dowam edýän bahalandyrylan bahadan ýokary toklar.

Elektrik näsazlyklaryndan goramak - Gysga zynjyr ýa-da çyzyk ýalňyşlygy ýaly näsazlyk wagtynda derrew kesilmeli gaty ýokary tok bar.

Zynjyry açmak we öçürmek - Bu tok öçürijileriň has az işleýän funksiýasy, ýöne ýeterlik el bilen wyklýuçatel bolmasa, şol maksat üçin ulanylyp bilner.

Galyndydan ýasalan tok öçürijilerden bar bolan häzirki bahalandyrmalar, dürli programmalarda ulanmaga mümkinçilik berýär.MCCB-ler 15 amper ýaly pes bahalardan başlap, 2500 amper ýaly senagat bahalaryna çenli häzirki bahalandyrmalar bilen elýeterlidir.Bu olara pes güýçli we ýokary güýçli programmalarda ulanmaga mümkinçilik berýär.

MDM1 seriýaly galypdan ýasalan korpus döwüji, AC1000V çenli naprýa .eniýe, tok 400A çenli.30kA çenli AC800V naprýa .eniýe döwüliş ulgamy, ulgamyň gysga utgaşdyrylyşyny gorap biler.

Artykmaç tok, gysga utgaşma we naprýatageeniýe üçin gorag enjamlary bilen enjamlaşdyrylan önüm, zynjyrlaryň we üpjünçilik birlikleriniň zaýalanmagynyň öňüni almaga ukyplydyr.Önüm IEC60947-2 standartyna laýyk gelýär.

Aýratynlyklary

Elektrik enjamlaryňyzy goraň:

1. Artykmaç ýükden goramak

2. Elektrik näsazlygyndan goramak

3. Zynjyry açmak we öçürmek

4. esangynyň öňüni alyň

Sorag-jogap

1-nji sorag: Size hödürläp biljek bahalandyrylan häzirki aralyk haýsy?

J: DC MCB-ni 1A-dan 125A-a, DC MCCB-den 63A-dan 630A-a çenli hödürleýäris.

 

2-nji sorag: DC MCB hiliňiz nähili?
J: DC MCB gün PV ulgamy üçin niýetlenendir, DC MCB-iň ähli bölekleri göni häzirki standart üçin.MCB-leriň hemmesi DC MCB däl!

 

3-nji sorag: DC MCB-iň önümçilik kuwwaty nämeden ybarat?
J: Bir aýda 300,000 polýus ýasap bileris.Sargyt meýilnamaňyz bar bolsa, maňa ýüz tutup bilersiňiz, islegiňize görä eltip bermegiň wagtyny aýdaryn.

 

4-nji sorag: Katalogyňyz barmy?Productshli önümleriňizi barlamak üçin maňa katalog iberip bilersiňizmi?
J: Hawa, katalogymyz bar.Katalog üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 

5-nji sorag: laýyk önümleri saýlamaga kömek edip bilersiňizmi?
J: Elbetde, bize sorag iberiň we islegiňizi aýdyň, model saýlamakda sizi goldajak hünärmen toparymyz bar.

6-njy sorag: Hiliňi nädip dolandyrýarsyň?

J: Önümçiligimiz ISO9001 hil gözegçilik ulgamyna berk eýerýär, dört gezek kwlat barlagyndan we ýokary temperatura synagyndan soň "QA" geçelgesini çap ederis, has ygtybarly dolandyryş we eltip beriş gözegçiligi üçin ERP ulgamymyz bar.

Jikme-jiklikler Suratlar

xp_301 xp_302 xp_303 xp_304 xp_305 xp_306 xp_307


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bilermenimiz bilen gürleşiň