0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

Dc Solar ip65 1500V SMC seriýaly Pv Array setir kombinator gutusy

Kombinator gutusynyň roly birnäçe gün setirleriniň çykyşyny birleşdirmekdir.Her setir geçiriji predohranitel terminalynda ýerleşýär we birleşdirilen girişleriň çykyşy gutyny inwertora birikdirýän ýekeje geçirijä birikdirilýär.

MDXLD-SMC DC kombinator gutusy 8 kanally PV DC girişlerini bir çykyşda birleşdirýär.Her kanal predohranitel bilen enjamlaşdyrylan.1500V kombinator gutusy, aşa güýçli naprýa .eniýeniň öňüni almak üçin hakyky gün DC DC birikdiriji wyklýuçatel we artdyryjy tussag bilen enjamlaşdyrylandyr.Çydamly materiallaryň içinde öňünden gurlan ygtybarly DC komponentleri, iş wagtyny we ýalňyşlyk duýgurlygyny azaltmak bilen ahyrky ulgam işini ep-esli gowulandyrýar.- ulanyjy.DC tok paýlaýyş şkafy bilen inwertoryň arasyndaky giriş simlerini ep-esli aňsatlaşdyrýar, şeýle hem ýyldyrymdan goramagy, gysga utgaşmany goramagy we topragy goramagy üpjün edýär. Suw geçirmeýän gutuda ýerleşdirilen, açyk we içerde dürli gurşawda ulanmak üçin amatly.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

MDXLD-SMC DC kombinator gutusyny akylly we akylsyz görnüşlere bölmek mümkin.Akylly PV kombinator gutusy, her setiriň giriş tokyny, içindäki temperaturany, ýyldyrymdan goramagyň ýagdaýyny, tok öçürijiniň ýagdaýyny we çykyş naprýa .eniýesini kesgitleýän gözegçilik bölümi bilen enjamlaşdyrylandyr.Gutynyň çarçuwasy SMC-den ýasaldy.Kombinator gutymyz diwara gurlan we dürli kyn şertlere uýgunlaşýar.Esasy böleklerden başga-da, ulanyjylaryň isleglerine görä beýlekisi düzülip bilner.

Maslahat berişimiz, prototip ýazmak we satuwdan soňky hyzmatlarymyz bilen birlikde, hil gözegçilik toparymyz her bir kombinator gutusynyň dogry gurnalandygyna we ygtybarly iberilendigine göz ýetirýär.

Aýratynlyklary

1. reliokary ygtybarlylyk

PV-e mahsus predohranitelleri ulanyň. PV-e mahsus ulaldyjy goragçylary ulanyň.

2. Güýçli uýgunlaşma

IP65 goragy, suw geçirmeýän, tozan we UV çydamly. Highokary we pes temperatura synagy.giň meýdany üçin amatly. Gurmak ýönekeý, ulgam simleri ýönekeýleşdirilýär we sim geçirmek amatly guty sowuk togalanan polat plastinka ýaly metal materiallardan ýasalýar.

3. Çeýe konfigurasiýa

Monokristally kremniý üçin ulanylýar.polikristally kremniy.in film pv moudles, PV sigortalaryň, tok öçürijiniň, aýlaw izolýasiýa wyklýuçatelleriniň häzirki derejesini üýtgedip biler.

Sorag-jogap

1. Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

Biz gün ulgamyny öndüriji we jemlenen kooperatiwimiziň kuwwaty 5GW + ýetdi.

2. Barlamak üçin nusgalar berip bilersiňizmi?

Hawa, ähli müşderi üçin mugt nusgalar berip bileris.

3. Gowşuryş wagtyňyz näçe wagt?

A1) Mysal üçin: 1-2 gün;
A2) Kiçijik sargytlar üçin: 3-5 gün;
A3) Köpçülikleýin sargytlar üçin: 7-10 gün;
Her niçigem bolsa, sargyt we töleg wagtyna bagly.

4. OEM işini kabul edýärsiňizmi?

OEM-i siziň ygtyýaryňyz bilen kabul edýäris.

5. Satuwdan soňky hyzmat nähili?

Şoňa görä ätiýaçlyk şaýlaryny hödürleýäris we iňlis dilinde gürleýän inerener onlaýn hyzmat hödürleýär.

6. haýsy şahadatnamaňyz bar?

Bizde TÜV, CE, CB, SAA we ş.m.

7. Kompaniýa tarapyndan hödürlenýän hyzmat näme?

Müşderiniň dürli talaplaryna ýetmek üçin galyby dizaýn edip we ösdürip biljek hünärmen inerener toparymyz bar.Şeýle hem, satuwdan öň satuwdan soň gowy hyzmat hödürleýän hünärmen satuw toparymyz bar.

Jikme-jiklikler Suratlar

img (1) img (2) img (3) img (4) img (5)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önümleriň kategoriýalary

    Bilermenimiz bilen gürleşiň