0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

Dc mcb dc tok öçüriji 800v gün döwüji

Miniatýura zynjyry döwüji (MCB), pes woltly elektrik zynjyrlaryny artykmaç tokdan ýa-da gysga utgaşmadan artykmaç toguň zeperlenmeginden goramak üçin ulanylýan awtomatiki işleýän elektrik wyklýuçatelidir.MCB-ler adatça 125 A çenli tok derejesine baha berilýär, sazlanyp bilinýän syýahat aýratynlyklaryna eýe däl we işleýän ýylylyk ýa-da termiki-magnit bolup biler.

Loadük izolýasiýasy we artykmaç ýük / gysga zynjyrdan goraýan MDB2Z-63 DC miniatýura zynjyry, fotoelektrik, energiýa saklaýjy we beýleki DC programmalary üçin niýetlenendir we esasan batareýa bilen gibrid inwertoryň arasynda ýerleşýär.MDB2Z-63 kiçi zynjyr döwüjiler, 800 V DC çenli işleýän naprýa .eniýe üçin bahalandyrylýar.Zynjyr döwüjisi, DC paýlaýyş gutusynyň ýalňyş tokyny çalt aýyryp we gün energiýasy öndürýän ulgamyň möhüm böleklerini gorap bilýän ýörite ýaý söndüriji we tok çäklendiriji ulgamyny kabul edýär.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

63A çenli tok bahasy

Häzirki çäklendiriji dizaýn

B 、 C we D egrileri boýunça toparlara bölünen gysga utgaşmanyň üç derejesi.

Alýan nurbatlary ýitirip bolmaz

Aragatnaşyk ýagdaýynyň görkezijisi (gyzyl / ýaşyl)

DIN demir ýolunda aňsat gurnama

IEC60898-1 weGB / T10963.1 standarty

Sorag-jogap

1-nji sorag.Gaplamak şertleriňiz nähili?

J: Umuman, harytlarymyzy bitarap ak gutulara we goňur kartonlara gaplaýarys.Kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanymyzdan soň harytlary marka gutularyňyza salyp bileris.

2-nji sorag.Akatalogyňyz barmy?Productshli önümleriňizi barlamak üçin maňa katalog iberip bilersiňizmi?
J: Hawa, önümimiziň katalogy bar. Haýyş edýärin, hatara ýüz tutuň ýa-da katalogy ibermek üçin e-poçta iberiň.

3-nji sorag.Gowşuryş wagtyňyz nähili?
J: Adatça, öňünden töleg alanyňyzdan 2-20 gün gerek bolar.Deliveryörite gowşuryş wagty zatlara we sargydyň mukdaryna baglydyr.

4-nji sorag.Nusga berip bilersiňizmi?Nusgalar mugtmy?
J: Hawa, nusgalar berip bileris. Theöne ýük daşamak üçin pul tölemeli.Size köp zat gerek bolsa ýa-da her element üçin has köp zat gerek bolsa, nusgalar üçin töleg alarys.

5-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synagdan geçirýäris

6-njy sorag.Haýsy tölegi kabul edýärsiňiz?
J: T / T (Sim geçirişi), Western Union we Paypal-y kabul edýäris.

7-nji sorag.Işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?
J: 1.Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin gowy hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;
2. Her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarys we nireden gelýändigine garamazdan tüýs ýürekden söwda edýäris we olar bilen dostlaşýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bilermenimiz bilen gürleşiň