0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

Ip65 4 1-den 4 setirde Array 600v 1000v Dc Solar Pv kombinator gutusy

PV kombinator gutusynyň bu görnüşi, fotowoltaik tora birikdirilen we setden daşarky elektrik öndüriji ulgamlar üçin amatlydyr.2P 600V dc ulaldyjy goraýjy we 15A DC sigortalary (diňe oňyn giriş üçin), syzmakdan we toprakdan goramak bilen enjamlaşdyrylandyr.Ajaýyp sim geçiriş tejribesini hödürläp bilýän gulplanan halkaly gapyny açmak aňsat. Suw geçirmeýän gutuda ýerleşdirilen, açyk we içerde dürli gurşawda ulanmak üçin amatly.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1. Gysga utgaşmanyň näsazlygyny goramak we ýyldyrymdan goramak üçin fotowoltaik ýokary woltly ýyldyrym tutujy, DC predohranitel we tok öçüriji bilen düzülendir.

2. Adaty plastmassa kombinator gutusyndan we gysgyçly gulpdan has kiçi.

3. ultalňyşlyk ýüze çykanda fotowoltaik panellere we inwertorlara zeper ýetmezligi üçin aşa woltly we aşa tokly gorag funksiýalary bar.

4. Şeýle hem fotoelektrik massiwiniň inwertora baglanyşygyny azaltmak, ulgamyň gurluşyny optimizirlemek, PV işleýşini gowulandyrýan ulgamyň ygtybarlylygyny we durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin ulanylýar.

5. IP65 dizaýny, suw geçirmeýän, tozana garşy we ultramelewşe garşy.

6. highokary we pes temperatura üçin berk synag

7. Simönekeý gurnama, ýönekeý ulgam simleri, amatly simler

Ulgam çözgüdi

Biz gün ulgamynyň çözgüdi boýunça hünärmen

1. 5GW-dan gowrak taslama tejribesi

2. Longi, Sungrow, Jinko we beýleki kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk ediň

3. Mugt nusga hyzmatyny beriň

4. Daşary ýurtlarda 50-den gowrak ýurda eksport edilýär

5. OEM hyzmatyny beriň

6. Gün ulgamy boýunça 12 ýyldan gowrak tejribämiz bar we garaşsyz gözleg we ösüş mümkinçiliklerimiz bar

7. IS09001 、 CE 、 CB 、 TÜV 、 SAA 、 NEMKO 、 VDE 、 CQC we Gold-sun we ş.m. ýokary hilli bolmagy üçin kepilnama aldyk.

Sorag-jogap

1. Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

Biz gün ulgamyny öndüriji we jemlenen kooperatiwimiziň kuwwaty 5GW + ýetdi.

2. Barlamak üçin nusgalar berip bilersiňizmi?

Hawa, ähli müşderi üçin mugt nusgalar berip bileris.

3. Gowşuryş wagtyňyz näçe wagt?

A1) Mysal üçin: 1-2 gün;
A2) Kiçijik sargytlar üçin: 3-5 gün;
A3) Köpçülikleýin sargytlar üçin: 7-10 gün;
Her niçigem bolsa, sargyt we töleg wagtyna bagly.

4. OEM işini kabul edýärsiňizmi?

OEM-i siziň ygtyýaryňyz bilen kabul edýäris.

5. Satuwdan soňky hyzmat nähili?

Şoňa görä ätiýaçlyk şaýlaryny hödürleýäris we iňlis dilinde gürleýän inerener onlaýn hyzmat hödürleýär.

6. haýsy şahadatnamaňyz bar?

Bizde TÜV, CE, CB, SAA we ş.m.

7. Kompaniýa tarapyndan hödürlenýän hyzmat näme?

Müşderiniň dürli talaplaryna ýetmek üçin galyby dizaýn edip we ösdürip biljek hünärmen inerener toparymyz bar.Şeýle hem, satuwdan öň satuwdan soň gowy hyzmat hödürleýän hünärmen satuw toparymyz bar.

Jikme-jiklikler Suratlar

1 2 3 4 5 6 7 8 9


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önümleriň kategoriýalary

    Bilermenimiz bilen gürleşiň