0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

Gün fazasy döwüjisi 250a galypdan ýasalan kese zynjyr döwüjisi dc mccb

MDM6Z-250 pes woltly elektrik gurnamalarynyň esasy gorag ulgamydyr.MDM6Z-250 elektrik enjamlarynda we ýüklerde aşa woltlaryň ýaýramagynyň öňüni almak üçin her paýlaýyş kabinetinde oturdylýar.1500V DC we ondan pes naprýa .eniýe naprýa .eniýeli we häzirki 250A bahalandyrylan elektrik ulgamy üçin amatly.Zynjyr döwüjiniň aşa woltly gorag enjamynyň ýüki, gysga utgaşmasy we wolt naprýa .eniýesi bar, ol zynjyry we elektrik üpjünçiligini zeperden gorap biler.Dikligine ýa-da keseligine gurnap bolýar, standart IEC60947-2 we GB14048.2 gabat gelýär

Kebşirlenen korpusyň döwüji DC250V ~ DC1000V naprýa .eniýeli we tok 10A ~ 1250A derejeli DC tok zynjyry üçin amatly.Bu tok öçürijiniň uzak wagtlap gijikdirmekden goramak we gysga utgaşmany derrew goramak funksiýalary bar.Elektrik energiýasyny paýlamak we liniýalary we elektrik enjamlaryny aşa ýüklemek, gysga utgaşma we beýleki näsazlyklardan goramak üçin ulanylýar.
Doldurylan korpusyň tok öçürijisiniň işleýiş mehanizmi çalt ýapmak we çalt döwmek, ykjam gurluş, kiçi göwrüm we amatly ulanmak funksiýalaryna eýedir.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Ownuk göwrüm

Breakingokary döwmek ukyby

Elektrik togy gysga

Wibrasiýa garşy

Ansat gurnama

Sorag-jogap

1. Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

Biz gün ulgamyny öndüriji we jemlenen kooperatiwimiziň kuwwaty 5GW + ýetdi.

2. Barlamak üçin nusgalar berip bilersiňizmi?

Hawa, ähli müşderi üçin mugt nusgalar berip bileris.

3. Gowşuryş wagtyňyz näçe wagt?

A1) Mysal üçin: 1-2 gün;
A2) Kiçijik sargytlar üçin: 3-5 gün;
A3) Köpçülikleýin sargytlar üçin: 7-10 gün;
Her niçigem bolsa, sargyt we töleg wagtyna bagly.

4. OEM işini kabul edýärsiňizmi?

OEM-i siziň ygtyýaryňyz bilen kabul edýäris.

5. Satuwdan soňky hyzmat nähili?

Şoňa görä ätiýaçlyk şaýlaryny hödürleýäris we iňlis dilinde gürleýän inerener onlaýn hyzmat hödürleýär.

6. haýsy şahadatnamaňyz bar?

Bizde TÜV, CE, CB, SAA we ş.m.

7. Kompaniýa tarapyndan hödürlenýän hyzmat näme?

Müşderiniň dürli talaplaryna ýetmek üçin galyby dizaýn edip we ösdürip biljek hünärmen inerener toparymyz bar.Şeýle hem, satuwdan öň satuwdan soň gowy hyzmat hödürleýän hünärmen satuw toparymyz bar.

Jikme-jiklikler Suratlar

xp_101 xp_102 xp_103 xp_104 xp_105 xp_106 xp_107 xp_108


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bilermenimiz bilen gürleşiň