0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

MOREDAY SOLAR 1000v MC4 birleşdiriji gün paneli birleşdirijisi

Gün birleşdirijisi, ýeke kontakt elektrik birleşdirijisidir.Olar köplenç gün panellerini birikdirmek üçin ulanylýar.MC4 “Multi-Contact, 4mm” diýmekdir.Öndürýän birikdirijimiz, täzelenip bilýän energiýa pudagynyň standartlaryna laýyk gelýär.“Gün” birleşdirijisiniň kömegi bilen ulanyjylara fotowoltaik panel massiwlerini döretmek aňsat.Häzirki zaman gün bazarynda birleşdirijiler we olaryň gabat gelýän önümleri giňden ulanylýar.Köplenç has uly gün panelleri birleşdirijiler bilen enjamlaşdyrylandyr.Birikdirijiniň jübüt erkek / aýal konfigurasiýasynda ýekeje geçirijisi bar.Kesgitli birikmäniň kömegi bilen Gün birikdirijileri biri-biri bilen kesilip, tötänleýin aýrylmagynyň öňüni alýar.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

Her MC4 birleşdirijisiniň bäş bölegi bar.Olar esasy jaý, demirden ýasalan kontakt, rezin suw möhüri, möhür saklaýjy we ahyrky gapakdaky nurbat.MC4 birleşdirijisiniň erkek wersiýasy başga jaý we metal kontakt ulanýar.Galan bölekleri çalşylýar.Käbir MC4 birikdirijilerinde aýrylyp bilinýän howpsuzlyk gulplary bar.Baglanyşyk tablisalaryny ýapýarlar we goşmaça bilgeşleýin birikme goragyny üpjün edýärler.

Aýratynlyklary

1. Güýçli uýgunlaşma

-40-dan 90 gradusa çenli gurşawda ulanylyp bilner.

2. reliokary ygtybarlylyk

Şahadatnamalar: ISO 4001, ISO 9001 we IEC kepillendirilen.

3. Securityokary howpsuzlyk

Gaýnadylan mis kontakt materialy, ygtybarly pes kontakt garşylygy üpjün edýär.
Pleönekeý, çalt we ygtybarly meýdan ýygnamak.
Häzirki 20A baha berildi.
Iň ýokary naprýa .eniýe 1000V.

4. Suw geçirmeýän we çydamly

Baglanyşda IP67 WATERPROOF RING, poslamagyň öňüni almak üçin suwy we tozany möhürlemek üçin ajaýyp.Daşky gurşawda çydamly oturdylan gulp bilen durnukly we howpsuz.

5. Ansat gurnama

Erkek aýaldan gulplamak we açmak aňsat. Baglaýjy, açyk howada berkidilen içerki gulp bilen durnukly we howpsuz.

Sorag-jogap

1. Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

Biz gün ulgamyny öndüriji we jemlenen kooperatiwimiziň kuwwaty 5GW + ýetdi.

2. Barlamak üçin nusgalar berip bilersiňizmi?

Hawa, ähli müşderi üçin mugt nusgalar berip bileris.

3. Gowşuryş wagtyňyz näçe wagt?

A1) Mysal üçin: 1-2 gün;
A2) Kiçijik sargytlar üçin: 3-5 gün;
A3) Köpçülikleýin sargytlar üçin: 7-10 gün;
Her niçigem bolsa, sargyt we töleg wagtyna bagly.

4. OEM işini kabul edýärsiňizmi?

OEM-i siziň ygtyýaryňyz bilen kabul edýäris.

5. Satuwdan soňky hyzmat nähili?

Şoňa görä ätiýaçlyk şaýlaryny hödürleýäris we iňlis dilinde gürleýän inerener onlaýn hyzmat hödürleýär.

6. haýsy şahadatnamaňyz bar?

Bizde TÜV, CE, CB, SAA we ş.m.

7. Kompaniýa tarapyndan hödürlenýän hyzmat näme?

Müşderiniň dürli talaplaryna ýetmek üçin galyby dizaýn edip we ösdürip biljek hünärmen inerener toparymyz bar.Şeýle hem, satuwdan öň satuwdan soň gowy hyzmat hödürleýän hünärmen satuw toparymyz bar.

Jikme-jiklikler Suratlar

1
2
3
4
5
6
7

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bilermenimiz bilen gürleşiň