0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

MOREDAY SOLAR 1500v MC4 birleşdiriji gün paneli birleşdirijisi

1500V MC4 birleşdirijisi, gün panellerini birikdirmek üçin köplenç ulanylýan ýeke aragatnaşyk birleşdirijisidir.“MC4” -däki “MC” öndürijiniň “Multi-Contact”, 4-si bolsa 4 mm diametrli kontakt pinini aňladýar.MC4 panelleri ýanaşyk panelleriň birikdirijilerini el bilen basyp aňsatlyk bilen gurmaga mümkinçilik berýär, ýöne kabel çekilende tötänleýin kesilmezligi üçin olary kesmek üçin gural gerek.Öndürýän MC4, täzelenip bilýän energiýa pudagynyň standartlaryna laýyk gelýär we CE, ROHS we ş.m. tarapyndan kepillendirilýär. Önüm şahadatnamalarymyzyň doly toplumy bar we MC4 birikdirijileri bilen ulanyjylar fotowoltaik panel massiwlerini aňsatlyk bilen gurup bilerler.Köplenç gün ulgamy panelleriniň aglaba köplügi gün panelini kabele birikdirmegiň bölegi hökmünde MC4 birikdirijileri bilen enjamlaşdyrylandyr.MC4-de erkek / aýal konfigurasiýasynda jübüt geçiriji bar.Kesgitli gulplamanyň kömegi bilen, tötänleýin bölünmeginiň öňüni almak üçin MC4 birleşdirijileri biri-biri bilen kesilip bilner we ýokary öndürijilikli MC4 birikdirijilerimiz köp ýyllap ulanylyp bilner.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

Her MC4 birleşdirijisiniň bäş bölegi bar.Olar esasy jaý, demirden ýasalan kontakt, rezin suw möhüri, möhür saklaýjy we ahyrky gapakdaky nurbat.MC4 birleşdirijisiniň erkek wersiýasy başga jaý we metal kontakt ulanýar.Galan bölekleri çalşylýar.Käbir MC4 birikdirijilerinde aýrylyp bilinýän howpsuzlyk gulplary bar.Baglanyşyk tablisalaryny ýapýarlar we goşmaça bilgeşleýin birikme goragyny üpjün edýärler.

Aýratynlyklary

1. Güýçli uýgunlaşma

-40-dan 90 gradusa çenli gurşawda ulanylyp bilner.

2. reliokary ygtybarlylyk

Şahadatnamalar: ISO 4001, ISO 9001 we IEC kepillendirilen.

3. Securityokary howpsuzlyk

Gaýnadylan mis kontakt materialy, ygtybarly pes kontakt garşylygy üpjün edýär.
Häzirki 30A baha berildi.
Iň ýokary naprýa .eniýe 1500V.
Currentokary tok we naprýa .eniýe göterijilik ukyby.
Pleönekeý, çalt we ygtybarly meýdan ýygnamak.
Açyk demir gurşawynda ulanylyp bilner.

4. Suw geçirmeýän we çydamly

Baglanyşda IP67 WATERPROOF RING, poslamagyň öňüni almak üçin suwy we tozany möhürlemek üçin ajaýyp.Daşky gurşawda çydamly oturdylan gulp bilen durnukly we howpsuz.

5. Ansat gurnama

Erkek aýaldan gulplamak we açmak aňsat. Baglaýjy, açyk howada berkidilen içerki gulp bilen durnukly we howpsuz.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Kompaniýanyňyzyň esasy önümleri näme?Öndüriji ýa-da söwdagärmi?

Gün kabelleri, PV gün birikdirijileri, PV predohranitel saklaýjy, tok öçürijiler we gün bilen baglanyşykly beýleki önümler. Biz 15 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan Öndüriji.

2-nji sorag: Önümleriň sitatasyny nädip alyp bilerin?

Habaryňyzy bize e-poçta / TradeManager arkaly iberiň, Iş wagty 2 sagadyň dowamynda jogap bereris.
3-nji sorag: Kompaniýaňyz Hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?
1) rawhli çig maldan ýokary hilli birini saýladyk.
2) Hünärli we ussat işçiler önümçiligi dolandyrmakda ähli jikme-jikliklere üns berýärler.
3) Hil gözegçiligi bölümi, her bir işde hil barlagy üçin aýratyn jogapkärdir.

4-nji sorag: OEM Taslama Hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?
OEM & ODM buýrugy mähirli garşylanýar we OEM taslamalarynda doly üstünlikli tejribämiz bar.

Mundan başga-da, gözleg we barlag toparymyz size hünär tekliplerini berer.

5-nji sorag: Nusgany nädip alyp bilerin?

Size nusgalary hödürlemek mertebedir, Nusgalar mugt berilýär, ýöne kurýer ýüküni tölemeli.

Kurýer hasabyňyz bar bolsa, nusga ýygnamak üçin kurýeriňizi iberip bilersiňiz.

6-njy sorag: gowşuryş wagty näçe wagt?
1) Mysal üçin: 1-3 gün;
2) kiçi sargytlar üçin: 3-10 gün;
3) Köpçülikleýin sargytlar üçin: 10-18 gün.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bilermenimiz bilen gürleşiň