0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

Dc 6-dan 6 setirde 600v 1000v Ip65 gün dc kombinator gutusy

MDJB-PV6 / 1 PV kombinator gutusy awtobus sintetiki DC 6 PV komponentini 1 çykyşa girizýär.Her kanal predohranitel bilen.Çykyş tarapy ýyldyrymdan goramak we tok öçüriji bilen enjamlaşdyrylandyr.DC tok paýlaýyş şkafynyň we inwertoryň giriş simlerini ep-esli aňsatlaşdyrýar.Ningyldyrymdan goramagy, gysga utgaşmany goramagy we toprakdan goramagy amala aşyryň.PV kombinator gutusy iki görnüşe bölünýär: akylly guty we akylsyz guty.Akylly PV kombinator gutusy gözegçilik bölümi bilen enjamlaşdyrylandyr, soňra her setiriň giriş tokyny kesgitläň, içerki temperaturany kesgitläň, ýyldyrymdan goramagyň ýagdaýyny kesgitläň, elektrik togunyň ýagdaýyny kesgitläň we çykyş naprýa .eniýesini jemläň we ş.m.
“Fotowoltaik çatryk enjamlary üçin tehniki spesifikasiýa” CGC / GF 037: 2014-e berk dizaýn we konfigurasiýa. Ulanyjylary ygtybarly, gysga, owadan we amatly fotowoltaik ulgam önümleri bilen üpjün ediň. Önüm daşky diwara berkidilen görnüşi kabul edýär. daşky gurşaw.Esasy böleklerden başga-da, ulanyjynyň talaplary boýunça beýlekisi düzülip bilner.

PV kombinator gutusynyň bu görnüşi, hem panjara birikdirilen, hem-de setden daşardaky PV elektrik öndüriş ulgamlary üçin amatlydyr.2P 600V dc ulaldyjy goraýjy we 15A DC sigortalary (diňe oňyn giriş üçin), syzmakdan we toprakdan goramak bilen enjamlaşdyrylandyr.Gulplanan halkaly gapyny açmak aňsat, bu ajaýyp sim geçirijisini üpjün edip biler. Suw geçirmeýän gutuda ýerleşdirilen, açyk we içerde dürli gurşawda ulanmak üçin amatly.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1. Gysga utgaşmanyň näsazlygyny goramak we ýyldyrymdan goramak üçin fotowoltaik ýokary woltly ýyldyrym tutujy, DC predohranitel we tok öçüriji bilen düzülendir.

2. Adaty plastmassa kombinator gutusyndan we gysgyçly gulpdan has kiçi.

3. ultalňyşlyk ýüze çykanda fotowoltaik panellere we inwertorlara zeper ýetmezligi üçin aşa woltly we aşa tokly gorag funksiýalary bar.

4. Şeýle hem fotoelektrik massiwiniň inwertora baglanyşygyny azaltmak, ulgamyň gurluşyny optimizirlemek, PV işleýşini gowulandyrýan ulgamyň ygtybarlylygyny we durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin ulanylýar.

5. IP65 dizaýny, suw geçirmeýän, tozana garşy we ultramelewşe garşy.

6. highokary we pes temperatura üçin berk synag

7. Simönekeý gurnama, ýönekeý ulgam simleri, amatly simler

Ulgam çözgüdi

Biz gün ulgamynyň çözgüdi boýunça hünärmen

1. 5GW-dan gowrak taslama tejribesi

2. Longi, Sungrow, Jinko we beýleki kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk ediň

3. Mugt nusga hyzmatyny beriň

4. Daşary ýurtlarda 50-den gowrak ýurda eksport edilýär

5. OEM hyzmatyny beriň

6. Gün ulgamy boýunça 12 ýyldan gowrak tejribämiz bar we garaşsyz gözleg we ösüş mümkinçiliklerimiz bar

7. IS09001 、 CE 、 CB 、 TÜV 、 SAA 、 NEMKO 、 VDE 、 CQC we Gold-sun we ş.m. ýokary hilli bolmagy üçin kepilnama aldyk.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Gözleg iberilenden soň sitata we jikme-jik maglumat alanyňyzda “Solar Combiner” gutusy bilen gyzyklanýan bolsam?
A1: yourhli soraglaryňyza 5-10 minutdan jogap berler

2-nji sorag: Kombinator gutyňyz ajaýyp, ýöne siziň we beýleki üpjün edijileriň arasynda näme tapawut bar?

A2: Kombinator gutusy, müşderiniň inwertorynyň we gün paneliniň konfigurasiýasynyň talaplaryna laýyklykda dizaýn edilip bilner.

3-nji sorag: Sargytdan öň bir nusga alyp bilerinmi, sebäbi “Combiner Box” -yň hakykatdanam ýoklugy?

A3: Elbetde! Şeýle hem, nusga sargyt ynamy berkitmegiň iň gowy usulydyr öýdýäris.

4-nji sorag: Gowşuryş nähili? Sebäbi men olara gyssagly zerur?

A4: 3 ~ 7 günlük sargyt üçin hiç hili mesele bolmaz. We yzygiderli sargyt üçin 15 günüň içinde söz berýäris.

5-nji sorag: DC kombinator gutusy üçin kepillik möhleti nähili?

A5: Iki ýyl kepillik hödürleýäris

Jikme-jiklikler Suratlar

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bilermenimiz bilen gürleşiň