0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

40KA 1000V 2P 3P Gün DC gorag gorag enjamy SPD

Gün senagatynda dünýäde öňdebaryjy hökmünde Mindian Surge Gorag Enjamlarynyň (SPD) we şuňa meňzeş gurnamalaryň giňişleýin setirini hödürleýär.MDSP-600 şowsuz we öz-özüni goraýan dizaýnyň, wizual görkezijileriň we kiçi göwrümiň artykmaçlyklaryna eýedir.DC SPD 600V tussag edijiler soňky tehnologiki ösüşlere görä seresaplylyk bilen kalibrlenýär we goragçylarymyz 1000V iň ýokary iş naprýa .eniýesine ýetip bilýärler.Mundan başga-da, tussag edenler kemçilikleri netijeli ýüze çykarmak üçin ýokary woltly datçikler bilen enjamlaşdyrylandyr we howa we ýyldyrym zerarly zeperlerden goramak üçin ýokary hilli materiallardan ýasalýar.

MOREDAY üç modully fotoelektrik hirurgiki gorag enjamy (SPD) (üç basgançakly DC kommutasiýa enjamy bilen) PV ulgamlarynda ulanmak üçin wizual görkezme we goşmaça uzak aragatnaşygyň signalyny (ýüzýän üýtgeýän kontakt) görkezýär.Bu doly gorag enjamlary IEC 60364-7-712 laýyklykda ähli PV ulgamlary üçin amatlydyr.Bäş ýyllyk çäklendirilen kepilligi öz içine alýar.

Öňünden simli bu çözgütler, DC ýaýlary sebäpli ýangynyň döremeginiň öňüni almak üçin howpsuz elektrik izolýasiýasy bilen birleşdirilen birikme we gysga utgaşdyryjy (gysga) enjamy öz içine alýan esasy we gulplama modullaryndan durýar.Integrirlenen DC predohranitel, ark emele gelmezden howpsuz moduly çalyşmaga mümkinçilik berýär.Jenerator zynjyrynda izolýasiýa näsazlyklary ýüze çykan ýagdaýynda, ygtybarly we synagdan geçen ýalňyşlyga çydamly zynjyr köpelýän gorag enjamlarynyň zaýalanmagynyň öňüni alýar.

Greenaşyl we gyzyl wizual görkeziji baýdaklar modulyň gorag ýagdaýyny görkezýär (ýaşyl = gowy, gyzyl = çalyşmak).Bu wizual görkezmeden başga-da, uzakdaky signalizasiýa opsiýasynda ulanylýan gözegçilik ulgamynyň dizaýnyna baglylykda ýasamak ýa-da aragatnaşygy kesmek üçin ulanyp boljak üç sany terminaly ýüzýän üýtgeşik kontakt bar.

 


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1. Phhli fotowoltaik ulgamlarda ulanmak üçin amatly

2. Esasy bölekden we plug-in gorag modullaryndan ybarat deslapky modully doly bölüm

3. Plug-in gorag moduly, aňsatlyk bilen gurmak we hyzmat etmek

4. Energyokary energiýa üýtgeýjisi, 25 nanosekuntdan az jogap beriş wagty

5. Enjamlara gözegçilik etmek üçin goşmaça uzakdan signalizasiýa kontakty (FM)

6. TH35-7.5 / DIN35 demir ýol monta .y

7. Şulary ýerine ýetiriň: EN 50539-11

Ulgam çözgüdi

Biz gün ulgamynyň çözgüdi boýunça hünärmen.

1. 5GW-dan gowrak taslama tejribesi

2. PV elektrik stansiýalarynyň eýesi we konstruktory hökmünde.

3. Longi, Sungrow, Jinko we beýleki kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk ediň.

4. Mugt nusga hyzmatyny beriň

5. Daşary ýurtlarda 50-den gowrak ýurda eksport edilýär.

6. OEM hyzmatyny beriň

7. Gün ulgamy boýunça 12 ýyldan gowrak tejribämiz bar we garaşsyz gözleg we ösüş mümkinçiliklerimiz bar

8. IS09001 、 CE 、 CB 、 TÜV 、 SAA 、 NEMKO 、 VDE 、 CQC we Gold-sun we ş.m. ýokary hilli bolmagy üçin kepilnama aldyk.

Sorag-jogap

1. Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

Biz gün ulgamyny öndüriji we jemlenen kooperatiwimiziň kuwwaty 5GW + ýetdi.

2. Barlamak üçin nusgalar berip bilersiňizmi?

Hawa, ähli müşderi üçin mugt nusgalar berip bileris.

3. Gowşuryş wagtyňyz näçe wagt?

A1) Mysal üçin: 1-2 gün;
A2) Kiçijik sargytlar üçin: 3-5 gün;
A3) Köpçülikleýin sargytlar üçin: 7-10 gün;
Her niçigem bolsa, sargyt we töleg wagtyna bagly.

4. OEM işini kabul edýärsiňizmi?

OEM-i siziň ygtyýaryňyz bilen kabul edýäris.

5. Satuwdan soňky hyzmat nähili?

Şoňa görä ätiýaçlyk şaýlaryny hödürleýäris we iňlis dilinde gürleýän inerener onlaýn hyzmat hödürleýär.

6. haýsy şahadatnamaňyz bar?

Bizde TÜV, CE, CB, SAA we ş.m.

7. Kompaniýa tarapyndan hödürlenýän hyzmat näme?

Müşderiniň dürli talaplaryna ýetmek üçin galyby dizaýn edip we ösdürip biljek hünärmen inerener toparymyz bar.Şeýle hem, satuwdan öň satuwdan soň gowy hyzmat hödürleýän hünärmen satuw toparymyz bar.

Jikme-jiklikler Suratlar

1_01 1_02 1_03 1_04 1_05 1_06 1_07 1_08 1_09 1_10 1_11 1_12


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önümleriň kategoriýalary

    Bilermenimiz bilen gürleşiň