0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

MOREDAY SOLAR MC4 birleşdiriji gün paneli birleşdirijisi 1000v

“MC4 Fuse Connector” Gün paneli bilen “Inverter” ýa-da kontrol gutusy arasynda Gün PV ulgamynda ulanylýar.Bu MC4 görnüşli içerki sigortalar, adaty MC4 görnüşli sim gurşunly gün panelleri bilen ulanmak üçin amatlydyr.10x38mm Gün Fuse Inline saklaýjy 1000V MC4 Fuse Connector, gün paneli we Inverter.10x38mm Gün Fuse-den goramak üçin Gün PV ulgamynda uzak möhletli, durnukly baglanyşygy kepillendirýän gysylan birikme bilen gurulýar. Birikdiriji “Multic Contact” we “MC4” -iň beýleki görnüşleri bilen gabat gelýär we gün kabeline 2,5mm, 4mm we 6mm laýyk gelýär.Içindäki predohraniteliň artykmaçlygyny çalt we ygtybarly birikdirmek, UV garşylygy we IP67 suw geçirmeýän ýer bilen çalşyp bolar. 25 ýyllap açyk howada işleýär.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1. Ulanylyş aňsatlygy

Ereýän predohranitel çalşyrylyp bilner
Dürli izolýasiýa diametri bolan PV kabelleri bilen gabat gelýär.
DC programmalarynyň giň topary üçin niýetlenendir.
Pleönekeý plug-play.
Erkek we aýal nokatlaryň awtomatik gulplama enjamlary baglanyşyklary aňsat we ygtybarly edýär.

2. Securityokary howpsuzlyk

Suw geçirmeýän - IP67 synpy goramak.
Izolýasiýa materialy PPO.
Habarlaşmak üçin material: Mis, galaýy gaplanan
Currentokary tok göterijilik ukyby
Gorag synpy II
Baglaýjy, iç düwmesiniň görnüşi bilen gamyşyň degmegini we goýulmagyny kabul edýär

3. Güýçli uýgunlaşma

200+ meşhur Gün moduly birleşdirijisi bilen utgaşykly.

4. Güýçli ygtybarlylyk

Uzak möhletli durnuklylygy bilen subut edilen köp aragatnaşyk tehnologiýasy.

Sorag-jogap

1. Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

Biz gün ulgamyny öndüriji we jemlenen kooperatiwimiziň kuwwaty 5GW + ýetdi.

2. Barlamak üçin nusgalar berip bilersiňizmi?

Hawa, ähli müşderi üçin mugt nusgalar berip bileris.

3. Gowşuryş wagtyňyz näçe wagt?

A1) Mysal üçin: 1-2 gün;
A2) Kiçijik sargytlar üçin: 3-5 gün;
A3) Köpçülikleýin sargytlar üçin: 7-10 gün;
Her niçigem bolsa, sargyt we töleg wagtyna bagly.

4. OEM işini kabul edýärsiňizmi?

OEM-i siziň ygtyýaryňyz bilen kabul edýäris.

5. Satuwdan soňky hyzmat nähili?

Şoňa görä ätiýaçlyk şaýlaryny hödürleýäris we iňlis dilinde gürleýän inerener onlaýn hyzmat hödürleýär.

6. haýsy şahadatnamaňyz bar?

Bizde TÜV, CE, CB, SAA we ş.m.

7. Kompaniýa tarapyndan hödürlenýän hyzmat näme?

Müşderiniň dürli talaplaryna ýetmek üçin galyby dizaýn edip we ösdürip biljek hünärmen inerener toparymyz bar.Şeýle hem, satuwdan öň satuwdan soň gowy hyzmat hödürleýän hünärmen satuw toparymyz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bilermenimiz bilen gürleşiň