0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

MC4 gün paneli birleşdirijisi T şahasy 2-den 1-de

MOREDAY MC4-2 toplumynda 1 erkek we 1 aýal MC4 gün paneli birleşdirijisi bar.tuv T görnüşi / Y görnüşli MC4 birleşdirijisi we pv kabel birleşdirijisi mc4 gurmak aňsat we iki jübüt birleşdirijini gulplamak üçin “gulplamak” howpsuzlyk gulplamalaryny ulanýar we şeýlelik bilen bilgeşleýin kesilmez.Şeýle hem, T görnüşi / Y görnüşli MC4 birleşdirijisi we pv kabel birleşdirijisi mc4 gulplananda, jübütleşýän kontaktlar tozanyň we suwuň girmegine garşy möhürlenýär.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

 • Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý (materik)
 • Marka ady: MOREDAY
 • Model belgisi: MC4 PV T görnüşli birleşdiriji
 • Görnüşi: Gün
 • Programma: gün energiýasy MC4 PV Y görnüşli birleşdiriji
 • Jyns: Erkek we aýal MC4 PV Y görnüşli birleşdiriji
 • Bahalandyrylan tok: 30A
 • Naprýa .eniýe çydamlylygy: MC4 PV Y görnüşli birleşdirijiniň 1000vdc
 • Aragatnaşyk garşylygy: ≤0.3mΩ
 • Gorag synpy: II synp
 • Temperatura aralygy: -40 C ~ + 90C
 • Gorag derejesi: IP67 MC4 PV Y görnüşli birleşdiriji
 • Baglanyş güýji: 200 Newton MC4 PV Y görnüşli birleşdiriji
 • Habarlaşmak üçin material: MC4 PV Y görnüşli birleşdirijiden mis, kümüşden ýasalan

 

Aýratynlyklary

1. Güýçli uýgunlaşma

-40-dan 90 gradusa çenli gurşawda ulanylyp bilner.

2. Securityokary howpsuzlyk

Ajaýyp garramaga we UV çydamlylygyna eýe bolan PPO izolýasiýa alawy saklaýjy material, güýçli ýagyş, gar tupany ýa-da yssy ýaly agyr howa uzak wagtlap garşy durup biler.
Häzirki 30A baha berildi.Iň ýokary naprýa .eniýe 1000V.
Gaýnadylan mis kontakt materialy, ygtybarly pes kontakt garşylygy üpjün edýär.
Pleönekeý, çalt we ygtybarly meýdan ýygnamak.

3. Suw geçirmeýän we çydamly

Baglanyşda IP67 WATERPROOF RING, poslamagyň öňüni almak üçin suwy we tozany möhürlemek üçin ajaýyp.Daşky gurşawda çydamly oturdylan gulp bilen durnukly we howpsuz.

4. Ansat gurnama

Erkek aýaldan gulplamak we açmak aňsat. Baglaýjy, açyk howada berkidilen içerki gulp bilen durnukly we howpsuz.

Sorag-jogap

1. Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

Biz gün ulgamyny öndüriji we jemlenen kooperatiwimiziň kuwwaty 5GW + ýetdi.

2. Barlamak üçin nusgalar berip bilersiňizmi?

Hawa, ähli müşderi üçin mugt nusgalar berip bileris.

3. Gowşuryş wagtyňyz näçe wagt?

A1) Mysal üçin: 1-2 gün;
A2) Kiçijik sargytlar üçin: 3-5 gün;
A3) Köpçülikleýin sargytlar üçin: 7-10 gün;
Her niçigem bolsa, sargyt we töleg wagtyna bagly.

4. OEM işini kabul edýärsiňizmi?

OEM-i siziň ygtyýaryňyz bilen kabul edýäris.

5. Satuwdan soňky hyzmat nähili?

Şoňa görä ätiýaçlyk şaýlaryny hödürleýäris we iňlis dilinde gürleýän inerener onlaýn hyzmat hödürleýär.

6. haýsy şahadatnamaňyz bar?

Bizde TÜV, CE, CB, SAA we ş.m.

7. Kompaniýa tarapyndan hödürlenýän hyzmat näme?

Müşderiniň dürli talaplaryna ýetmek üçin galyby dizaýn edip we ösdürip biljek hünärmen inerener toparymyz bar.Şeýle hem, satuwdan öň satuwdan soň gowy hyzmat hödürleýän hünärmen satuw toparymyz bar.

Jikme-jiklikler Suratlar

1
2
3
4
5
6

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Bilermenimiz bilen gürleşiň