0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

MDCDB DC + AC kombinator gutusy Ip65 pv gün dc kombinator gutusy

Kombinator gutusynyň roly birnäçe gün setirleriniň çykyşyny birleşdirmekdir.Her setir geçiriji predohranitel terminalynda ýerleşýär we birleşdirilen girişleriň çykyşy gutyny inwertora birikdirýän ýekeje geçirijä birikdirilýär.

Iki adamdan ybarat gutymyz, DC kombinator gutusynyň we AC paýlaýyş gutusynyň funksiýalaryny birleşdirýär.DC bölegi hakyky DC gün birikdirijisinden we DC sigortalaryndan ybarat, AC bölegi bolsa aşa tok naprýa .eniýesiniň we aşa köp toguň öňüni almak üçin galyndy tok öçürijisi we AC ulaldyjy gorag enjamy bilen üpjün edilendir.Çydamly paketde öňünden gurnalan ygtybarly DC we AC komponentleri iş wagtyny we ýalňyşlyga duýgurlygyny azaldyp, ahyrky ulanyjylar üçin ulgam işini ep-esli gowulandyrar.AC tok öçürijisi we AC tarapyndaky AC ulaldyjy goraýjy, gün şöhlesiniň ýokarlanmagyny we izolýasiýasyny üpjün edýän bu dizaýn, şol bir wagtyň özünde DC we AC gorag funksiýasyny ajaýyp ýerine ýetirýär.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1. Halkara standartyny tassyklaýar

2. Securityokary howpsuzlyk

Artykmaç naprýa .eniýe we aşa ýükden goramak.
DC komponentleri bilen AC komponentleriniň arasynda izolýasiýa edilýän plastmassa plastinka howpsuzlygyň işlemegini üpjün edýär.

3. DC we AC goragynyň utgaşmasy hökmünde ýokary integrirlenen ulgam.

4. Gowy hil

IP65 DC + AC gutusy gün PV ulgamy üçin DC we AC goragyny öz içine alýar.
DC komponentleri bilen AC komponentleriniň arasynda izolýasiýa edilýän plastmassa plastinka howpsuzlygyň işlemegini üpjün edýär.

Ulgam çözgüdi

Biz gün ulgamynyň çözgüdi boýunça hünärmen

1. 5GW-dan gowrak taslama tejribesi

2. Longi, Sungrow, Jinko we beýleki kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk ediň

3. Mugt nusga hyzmatyny beriň

4. Daşary ýurtlarda 50-den gowrak ýurda eksport edilýär

5. OEM hyzmatyny beriň

6. Gün ulgamy boýunça 12 ýyldan gowrak tejribämiz bar we garaşsyz gözleg we ösüş mümkinçiliklerimiz bar

7. IS09001 、 CE 、 CB 、 TÜV 、 SAA 、 NEMKO 、 VDE 、 CQC we Gold-sun we ş.m. ýokary hilli bolmagy üçin kepilnama aldyk.

Sorag-jogap

1. Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

Biz gün ulgamyny öndüriji we jemlenen kooperatiwimiziň kuwwaty 5GW + ýetdi.

2. Barlamak üçin nusgalar berip bilersiňizmi?

Hawa, ähli müşderi üçin mugt nusgalar berip bileris.

3. Gowşuryş wagtyňyz näçe wagt?

A1) Mysal üçin: 1-2 gün;
A2) Kiçijik sargytlar üçin: 3-5 gün;
A3) Köpçülikleýin sargytlar üçin: 7-10 gün;
Her niçigem bolsa, sargyt we töleg wagtyna bagly.

4. OEM işini kabul edýärsiňizmi?

OEM-i siziň ygtyýaryňyz bilen kabul edýäris.

5. Satuwdan soňky hyzmat nähili?

Şoňa görä ätiýaçlyk şaýlaryny hödürleýäris we iňlis dilinde gürleýän inerener onlaýn hyzmat hödürleýär.

6. haýsy şahadatnamaňyz bar?

Bizde TÜV, CE, CB, SAA we ş.m.

7. Kompaniýa tarapyndan hödürlenýän hyzmat näme?

Müşderiniň dürli talaplaryna ýetmek üçin galyby dizaýn edip we ösdürip biljek hünärmen inerener toparymyz bar.Şeýle hem, satuwdan öň satuwdan soň gowy hyzmat hödürleýän hünärmen satuw toparymyz bar.

Jikme-jiklikler Suratlar

4-strings-_01 4-strings-_02 4-strings-_03 4-strings-_04 4-strings-_05


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bilermenimiz bilen gürleşiň