0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

Moreday Solar MDHL AC kombinator gutusy Ip65 suw geçirmeýän derejesi

PV pudagynda gün enjamlary üçin ygtybarlylyk we elýeterlilik birinji orunda durýar.Setli inwertorly ulgamlarda, AC kombinator gutularymyz optimal gysga utgaşmany we aşa woltly goragy üpjün edýär.Mundan başga-da, her bir simli inwertor tehniki hyzmat üçin ulgamdan aňsatlyk bilen aýrylyp bilner. Suw geçirmeýän gutuda ýerleşdirilen, açyk we içerde dürli gurşawda ulanmak üçin amatly.

f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

Täze PV AC kombinator gutulary yzarlaýjylarda simli inwertorly ýa-da egilme ulgamlaryny düzýän PV ulgamlary üçin döredildi. Önüm portfeli 5 kWt-dan 200 kWt çenli inwertorlara we 220V, 400 V, 690 V ýa-da 800 V naprýaageseniýelere goldaw berýär. AC.Kombinator gutulary bir şkafda 2-den 12-e çenli inwertor ýygnamaga mümkinçilik berýär.Iň kyn howa şertlerinde işlemek üçin -20-den + 50 ° C-e çenli daşky temperatura garşy durýarlar, IEC 61439-2 3.0: 2020 laýyklykda iň ýokary bazar standartlaryny ýerine ýetirýärler.

MDHL Series AC kombinator gutusy, AC enjamlaryny birleşdirmek üçin tygşytly serişdeleri hödürleýär.Gutynyň korpusy sowuk togalanan polatdan we beýleki metal materiallardan ýasalýar.Aýry-aýry birleşdirilen girişler inwertoryň çykyş jemini ýeňilleşdirýär.Bu seriýa ähli setir inwerterlerini goldaýar we islendik programma laýyk bolmagy üçin ýokary sazlanýar.

Aýratynlyklary

1. reliokary ygtybarlylyk

Fotowoltaik ýörite AC ulaldyjy goraýjy ulanyň
Fotowoltaik ýörite AC tok öçüriji ulanylýar we bahalandyrylan naprýa .eniýe 690V AC-a ýetip biler.

2. Güýçli uýgunlaşma

Ip65 goragy, suw geçirmeýän, tozana garşy we UV çydamly.
Giň meýdany üçin amatly ýokary we pes temperatura synagy.
Gurmak ýönekeý, ulgam simleri ýönekeýleşdirilýär we sim geçirmek amatly.
Guty sowuk togalanan polat ýaly demir materialdan ýasalýar.
AC ulaldyjy goragçy

3. Çeýe konfigurasiýa

1 ~ 50KW PV simli inwertoryň AC çykyşy üçin amatly.Öwrüjiniň kuwwatyna görä, tok öçürijiniň häzirki derejesi üýtgedilip bilner.

Ulgam çözgüdi

Biz gün ulgamynyň çözgüdi boýunça hünärmen

1. 5GW-dan gowrak taslama tejribesi

2. Longi, Sungrow, Jinko we beýleki kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk ediň

3. Mugt nusga hyzmatyny beriň

4. Daşary ýurtlarda 50-den gowrak ýurda eksport edilýär

5. OEM hyzmatyny beriň

6. Gün ulgamy boýunça 12 ýyldan gowrak tejribämiz bar we garaşsyz gözleg we ösüş mümkinçiliklerimiz bar

7. IS09001 、 CE 、 CB 、 TÜV 、 SAA 、 NEMKO 、 VDE 、 CQC we Gold-sun we ş.m. ýokary hilli bolmagy üçin kepilnama aldyk.

Sorag-jogap

1. Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

Biz gün ulgamyny öndüriji we jemlenen kooperatiwimiziň kuwwaty 5GW + ýetdi.

2. Barlamak üçin nusgalar berip bilersiňizmi?

Hawa, ähli müşderi üçin mugt nusgalar berip bileris.

3. Gowşuryş wagtyňyz näçe wagt?

A1) Mysal üçin: 1-2 gün;
A2) Kiçijik sargytlar üçin: 3-5 gün;
A3) Köpçülikleýin sargytlar üçin: 7-10 gün;
Her niçigem bolsa, sargyt we töleg wagtyna bagly.

4. OEM işini kabul edýärsiňizmi?

OEM-i siziň ygtyýaryňyz bilen kabul edýäris.

5. Satuwdan soňky hyzmat nähili?

Şoňa görä ätiýaçlyk şaýlaryny hödürleýäris we iňlis dilinde gürleýän inerener onlaýn hyzmat hödürleýär.

6. haýsy şahadatnamaňyz bar?

Bizde TÜV, CE, CB, SAA we ş.m.

7. Kompaniýa tarapyndan hödürlenýän hyzmat näme?

Müşderiniň dürli talaplaryna ýetmek üçin galyby dizaýn edip we ösdürip biljek hünärmen inerener toparymyz bar.Şeýle hem, satuwdan öň satuwdan soň gowy hyzmat hödürleýän hünärmen satuw toparymyz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bilermenimiz bilen gürleşiň