0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

SOLAR Pv DC kombinator gutusyndan 4-i özleşdirdi

Kombinator gutusynyň roly birnäçe gün setirleriniň çykyşyny birleşdirmekdir.Her setir geçiriji predohranitel terminalynda ýerleşýär we birleşdirilen girişleriň çykyşy gutyny inwertora birikdirýän ýekeje geçirijä birikdirilýär.

Kombinator gutusy, PV massiwinde birnäçe çeşme zynjyrlaryny bir DC çykyşyna birleşdirmegiň usulyny üpjün edýär.Her bir tok zynjyry, goragly sigorta saklaýjy tarapyndan aýratynlykda partlaýar.Kombinator gutusy, çeşmäniň zynjyryndan adatdan daşary ýokary tok akmagy ähtimal bolmadyk ýagdaýynda ulgamy howpsuz işlemäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, kombinator gutusy, yzygiderli hyzmat etmek we näsazlyklary düzetmek üçin PV ulgamynyň DC bölegine girmegiň amatly usulyny üpjün edýär.Öýlerde, gün fermalarynda we gün nasos ulgamlarynda giňden ulanylýar.

Gutynyň materialy plastmassa bolup biler.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1. Önümler ýokary hilli materiallardan ýasalýar (PC / ABS)

2. Gorag derejesi IP65 / IP66

3. Işleýiş temperaturasy -25 ℃ ~ + 60 ℃

4. IK10 gorag synpy

5. Iki gezek ogurlyga garşy gulp bukjasy

6. Suw geçirmeýän zolak

7. Gurlan tokly sim

8. Suw geçirmeýän terminal

9. Simde oňyn we otrisatel polýuslar

10. Berkidiji ýaý

Sorag-jogap

1. Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

Biz gün ulgamyny öndüriji we jemlenen kooperatiwimiziň kuwwaty 5GW + ýetdi.

2. Barlamak üçin nusgalar berip bilersiňizmi?

Hawa, ähli müşderi üçin mugt nusgalar berip bileris.

3. Gowşuryş wagtyňyz näçe wagt?

A1) Mysal üçin: 1-2 gün;
A2) Kiçijik sargytlar üçin: 3-5 gün;
A3) Köpçülikleýin sargytlar üçin: 7-10 gün;
Her niçigem bolsa, sargyt we töleg wagtyna bagly.

4. OEM işini kabul edýärsiňizmi?

OEM-i siziň ygtyýaryňyz bilen kabul edýäris.

5. Satuwdan soňky hyzmat nähili?

Şoňa görä ätiýaçlyk şaýlaryny hödürleýäris we iňlis dilinde gürleýän inerener onlaýn hyzmat hödürleýär.

6. haýsy şahadatnamaňyz bar?

Bizde TÜV, CE, CB, SAA we ş.m.

7. Kompaniýa tarapyndan hödürlenýän hyzmat näme?

Müşderiniň dürli talaplaryna ýetmek üçin galyby dizaýn edip we ösdürip biljek hünärmen inerener toparymyz bar.Şeýle hem, satuwdan öň satuwdan soň gowy hyzmat hödürleýän hünärmen satuw toparymyz bar.

Jikme-jiklikler Suratlar

4-strings-_01 4-strings-_02 4-strings-_03 4-strings-_04 4-strings-_05


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bilermenimiz bilen gürleşiň