0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

IP66NW suw geçirmeýän berkitme bilen Gün Pv izolýatoryny öçüriji

Izolýator wyklýuçatelleri (esasy izolýator wyklýuçateli hem diýilýär) tehniki hyzmat etmek üçin belli bir zynjyry izolýasiýa edýän we toklaryň geçmeginiň öňüni alýan enjamlar ýa-da ulgamlardyr.Bu wyklýuçateller elektrik torlary, aşhana gurallary we ş.m. ýaly birnäçe elektrik enjamlary we amaly programmalar üçin ulanylýar.

MDIS-40MD DC izolýator Dem alyş klapanly wyklýuçatel, göni tok (DC) 1200v çenli naprýa ateniýede geçmek üçin ýörite döredildi.Olaryň berk dizaýny we şeýle naprýa .eniýeleri gaýtadan tokda üýtgetmek ukyby, Fotowoltaik (PV) ulgamlarynyň kommutasiýasynda ulanmak üçin iň amatlydygyny aňladýar. Photo fotoelektrik enjamlarynyň hemmesinde PV wyklýuçateli bolmaly.Suw geçirmeýän gably PV izolýatorynyň bu görnüşi, açyk gurnama arkaly izolýasiýa meselesini ajaýyp ýerine ýetirýär.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

DC izolýasiýa wyklýuçateli, esasan, fotowoltaik elektrik öndüriş ulgamynda komponentler bilen inwertorlaryň arasynda çyzyk izolýasiýasy üçin ulanylýar.Önümiň suw geçirmeýän häsiýeti IP66-a ýetýär.Önümiň içki ýadrosy inwertoryň giriş liniýasyna gözegçilik etmek üçin inwertoryň içinde gurnalyp bilner. DC izolýasiýa wyklýuçateli, 1000V DC çenli iş naprýa .eniýesi we 32A çenli bahalandyrylan tok bilen izolýasiýa goragy üçin amatlydyr täsirli izolýasiýa.Esasan fotoelektrik meýdanynda ulanylýar. DC izolýasiýa wyklýuçateli izolýatoryň izolýasiýa güýjüniň peselmegi ýa-da AC motorynyň gysga zynjyrly hadysasy, AC motory jaýyň arasyndaky izolýatoryň zaýalanmagy sebäpli elektrik toguny syzdyranda ýüze çykýar. Elektrik üpjünçiligini düzediji enjamyň ygtybarly işlemegini kepillendirýän, esasy ykdysady ýitgileriň we şahsy şikesleriň öňüni almak üçin, hereketlendirijiniň hereketlendiriji ulgamynda üýtgeýän hereketlendirijiniň hereketlendirijisiniň hereketlendiriji ulgamynda AC hereketlendirijisi we DC tizleşdiriji mehanizm ýa-da başga sebäpler.

Aýratynlyklary

1. Güýçli uýgunlaşma

Deňiz derejesiniň beýikligi 2000 m-den köp däl we 2000 m-den ýokary bolsa, sygymlylygyň peselmegini talap edýär.

Daşky gurşawyň temperaturasy -25 ℃ ~ + 40 ℃.24 sagadyň ortaça temperaturasy + 35 beyond-dan geçmeýär.

2. reliokary ygtybarlylyk

IEC60947-3, AS / NZS60947.3: 2015 standartyny tassyklamak.

3. Dem alýan klapan bilen

4. Custöriteleşdirilen hyzmat berlip bilner

OEM we ODM hyzmatyny kabul ediň.

Sorag-jogap

1. Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

Biz gün ulgamyny öndüriji we jemlenen kooperatiwimiziň kuwwaty 5GW + ýetdi.

2. Barlamak üçin nusgalar berip bilersiňizmi?

Hawa, ähli müşderi üçin mugt nusgalar berip bileris.

3. Gowşuryş wagtyňyz näçe wagt?

A1) Mysal üçin: 1-2 gün;
A2) Kiçijik sargytlar üçin: 3-5 gün;
A3) Köpçülikleýin sargytlar üçin: 7-10 gün;
Her niçigem bolsa, sargyt we töleg wagtyna bagly.

4. OEM işini kabul edýärsiňizmi?

OEM-i siziň ygtyýaryňyz bilen kabul edýäris.

5. Satuwdan soňky hyzmat nähili?

Şoňa görä ätiýaçlyk şaýlaryny hödürleýäris we iňlis dilinde gürleýän inerener onlaýn hyzmat hödürleýär.

6. haýsy şahadatnamaňyz bar?

Bizde TÜV, CE, CB, SAA we ş.m.

7. Kompaniýa tarapyndan hödürlenýän hyzmat näme?

Müşderiniň dürli talaplaryna ýetmek üçin galyby dizaýn edip we ösdürip biljek hünärmen inerener toparymyz bar.Şeýle hem, satuwdan öň satuwdan soň gowy hyzmat hödürleýän hünärmen satuw toparymyz bar.

Jikme-jiklikler Suratlar

1_01 1_02 1_03 1_04 1_05 1_06 1_07 1_08


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bilermenimiz bilen gürleşiň