0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

Gün Pv suw geçirmeýän 1000v 4 polýus 32a Dc izolýator MC4 birleşdirijisi bilen kommutator

Izolýator wyklýuçatelleri (esasy izolýator wyklýuçateli hem diýilýär) tehniki hyzmat etmek üçin belli bir zynjyry izolýasiýa edýän we toklaryň geçmeginiň öňüni alýan enjamlar ýa-da ulgamlardyr.Bu wyklýuçateller elektrik torlary, aşhana gurallary we ş.m. ýaly birnäçe elektrik enjamlary we amaly programmalar üçin ulanylýar.

Howa bilen goralýan izolýasiýa wyklýuçatelleriniň MDIS seriýasy, wyklýuçatelleriň ygtybarly diapazony bolup, motor ýüklerini ýa-da beýleki ýokary induktiw ýükleri üýtgetmek ýaly islendik daşarky programma üçin amatly.Singleeke, goşa we üç polýus wyklýuçatelleriň arasynda 20-den 62 amper aralygynda ulanylýar.Wyklýuçateliň ölçegleri 165mm x 82mm, umumy beýikligi 85mm.Esasy gurnalan mehanizm has aňsat ýatyrylmagyny we has köp sim otagyny üpjün edýär.Suw geçirmeýän gutuda ýerleşdirilen izolýator wyklýuçatelleri açyk we içerde dürli gurşawda ulanmak üçin amatly.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

Gün birikdirijileri bolan bu izolýator görnüşi, möhürlemegiň ajaýyp ýerine ýetirijiligine, IP67-e çenli suw geçirmeýän we tozana garşy reýtingi dürli howa şertlerinde gowy öndürijiligi kepillendirip biler.Erkek we aýal kellesi, öz-özüni gulplamak, elektrik birikmeleri doly ygtybarly, açyk we ýapyk.Munuň gapdalynda birleşdiriji bilen salynýar we biri-birine doly gabat gelýär.

Aýratynlyklary

Onüklemegi açmak we öçürmek

OFF ýagdaýynda 7 mm deşikli gulplanyp bilýän tutawaç, ýokarky we aşaky IP66 reýtinginde goşa 25mm sapakly geçiriji ýazgylar agyr tozanyň we suwuň girmeginiň öňüni alýar.

UV garşylygy

Sorag-jogap

1-nji sorag: Hilini barlamak üçin mugt nusgalary hödürleýärsiňizmi?

J: Nusga elýeterli we mugt, ýöne ýük bahasyny siz tölemeli. Nusganyň ýük bahasy goşmaça sargyt alnandan soň yzyna gaýtarylar.

 

2-nji sorag: customöriteleşdirilen buýrugy kabul edýärsiňizmi ýa-da gämi sargytlaryny taşlaýarsyňyzmy?

J: Hawa, şeýle edýäris.

 

3-nji sorag: Harytlary çalt eltip biljek daşary ýurt ammaryňyz barmy?

J: Hawa, Germaniýada daşary ýurt ammaryny açdyk, harytlary Europeanewropa ýurtlarynda has çalt iberip biler.

 

4-nji sorag: ippingük daşamak mümkinçiligi barmy?

J: Hawa, ýük daşamak sargytlary üçin köp müşderi bilen işleýäris.

 

5-nji sorag: gowşuryş wagty näçe?

J: Adatça tölegi tassyklandan soň 4-27 gün gerek, ýöne belli bir wagt sargyt mukdaryna esaslanmalydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bilermenimiz bilen gürleşiň