0577-62860666
por

Habarlar

Gorag goragçysyny nädip saýlamaly - muny äsgermezlik etmäň!

Binadaky ýokary bahaly maglumat güýji elektron önümleri, ýyldyrym çakmagyna garşy durmak ukyby esasy elektrik enjamlaryndan has kiçi bolsa, a ulanmalygorag goragçysyşeýle ýokary takyk elektron önümlerini saklamak üçin, nädip ulalmalydygyny goraýjylar hakda näme?
A saýlamazdan ozalgorag goragçysy, ýyldyrym çakmagy töwekgelçiligini bahalandyrmagy we taslamanyň tygşytlylygyny göz öňünde tutuň, diňe ýitgileri däl, gytaklaýyn zyýany hem (maglumat dolandyryş ulgamlary üçin gytaklaýyn zyýan adatça goşmaça kanunlar we düzgünler bilen deňeşdirilende has ýokarydyr) şu gün gurnamagy talap edýärgorag goraýjylary, GB 50057 ýaly milli senagat ülňüleri ýaly. Aşakda, köp derejeden gorag goragçysyny nädip saýlamalydygyny düşündirerin.

1_03

Çylşyrymly elektrik üpjünçilik ulgamlarynyň we maglumat ulgamlarynyň ýyldyrym çakmagy we güýçlenmegi bilen zyýan bermezligini has gowy üpjün etmek üçin IEC 62305 ýyldyrym gorag zolaklarynyň kesgitlemesini anyk kesgitleýär.

LPZ 0A: ninghli ýyldyrym akymlaryny we ähli ýyldyrym elektromagnit meýdanlaryny göterýän göni ýyldyrym çakmagy.

LPZ 0B: Bölekleýin ýyldyrym toguna ýa-da öçürilen tok we doly ýyldyrym magnit meýdanyna garşy göni ýyldyrym çakmagyndan goramak.

LPZ 1: Göni ýyldyrym çakmagyndan, ýerli ýyldyrym akymlaryndan ýa-da öçürilen ýyldyrym magnit meýdanlaryndan goramak.Ösüş araçäkde saklanmak we ulaldyjy goragçy bilen goralmak bilen çäklenýär we elektromagnit meýdany ýapyklygy giňişleýin goraýar.

LPZ 2… n: LPZ 1-e meňzeýär, ýöne ýyldyrym çakmagy üçin elektromagnit meýdanynyň hasam güýçlenmegi bilen.Umumy gorag düzgüni hökmünde goralýan obýekt, elektromagnit häsiýetleri zyýany azaltmak (fiziki zeper, aşa wolt sebäpli elektrik we elektron ulgamlarynyň näsazlygy we ş.m.) garşy durmak ukybyna laýyk gelýän LPZ zonasyna ýerleşdirilmelidir.微信图片_20220427140412

Gabat gelýänini nädip saýlamalygorag goragçysy

1-nji synp gorag goragçysyny (Type1, Class1) ölçemek mümkin bolmadyk ýagdaýynda, Iimp≥12.5kA köplenç ulanylýar, ýagny köp ýagdaýlarda 12.5kA ýeterlikdir.Iimp = 25kA ulanmagy maslahat berýäris, şonuň üçin kuwwat näçe köp bolsa, hyzmat ömri şonça-da köp bolar.

2-nji synp gorag goragçylary üçin (Type2, Class2) 20 / 40kA (In = 20kA, Imax = 40kA) güýç güýçlendirijisini ulanmagy saýlaýarys we 40kA-dan ýokary ýyldyrym çakmagy (LPZ1-den soň) belli bir programmalarda seýrek ýüze çykýar.of.40 / 80kA, 50 / 100kA we 60 / 120kA güýç güýçlendirijilerini öz içine alýan 2-nji synp goragçylarynyň köp görnüşi bar.

Üç iş şertinde howpsuzlyk talaplaryny kanagatlandyryň

1. Garaşmagyň ýagdaýy: naprýatageeniýeniň garramagy, çyglylyk we ýylylyga garşylyk aýratynlyklary, goşa portly gorag goragynyň ygtybarly göterijisi;

2. Surge basyşy ýagdaýy: Ulgamyň işleýän naprýa; eniýesiniň energiýasyndan başga-da, gorag goragçysynyň güýç naprýa; eniýesinden hem energiýasy bar;

3. TOV işleýiş ýagdaýy: Elektrik stresgorag goragçysyesasan TOV iş naprýa .eniýesi we tok.Bu gözenegiň hili, pes woltly elektrik üpjünçiligi we paýlaýyş ulgamlary, orta woltly paýlaýyş ulgamlary we paýlaýjy transformatorlar üçin topraklama usullary bilen baglanyşykly.Munuň talap edýän zady, ulaldyjy goragçynyň wagtlaýyn artykmaç woltlara garşy durmak ukybydyr, ýagny gorag goragçysy standartda görkezilen UT-a çydap biler.

微信图片_20210918145717

Homeurtda we daşary ýurtda abraýly şahadatnama

Netijede, abraýly üçünji tarap şahadatnamasy bolan önümleri (CE, TUV, CAS, CQC we ş.m.) saýlamak we tehniki toplama, tehniki artykmaçlyklary we dogry çözgütleri bolan kompaniýalary saýlamak hem möhümdir.

TUV, CE, CQC we beýleki halkara şahadatnamalaryna görä, ulaldyjy goraýjy ýyldyrym goramak pudagynda ajaýyp önümçilik tehnologiýasyna we gaýtadan işleýiş tehnologiýasyna eýedir we ýokary temperatura, ýokary temperatura we platon ýaly şertlerde amaly talaplary kanagatlandyryp biler we uzak wagtlap garmoniki tok we aşa wolta çydap bilýär.,Goragçylartäsin ýerlerde müşderiler üçin aýratynlaşdyrylyp bilner.

 


Poçta wagty: 27-2022-nji aprel

Bilermenimiz bilen gürleşiň