0577-62860666
por

Habarlar

Ösüş goraýjysynyň roly we iş ýörelgesi

Ösüş goraýjysynyň roly

Surge, (Surge goraýyş enjamy) elektron enjamlarynyň ýyldyrym goragynda aýrylmaz enjamdyr.Gorag goraýjynyň wezipesi, enjamyň ýa-da ulgamyň çydap bilýän naprýa rangeeniýe diapazonynyň içinde elektrik liniýasyna we signal geçiriş liniýasyna girýän dessine artykmaç naprýa .eniýäni çäklendirmek ýa-da goralýan enjamlary ýa-da ulgamy goramak üçin güýçli ýyldyrym toguny ýere zyňmakdyr. zaýalanmagyndan.täsirinden zaýalanýar.

Gorag ýörelgesi

Gorag goragçysynyň iş prinsipi şeýleräk: gorag goragçysy, adatça goralýan enjamyň iki ujunda oturdylýar we topraklanýar.Adaty iş şertlerinde ulaldyjy goraýjy adaty güýç ýygylygynyň naprýa; eniýesine ýokary päsgelçilik döredýär we açyk tok bilen deň bolan tok ýok diýen ýaly;ulgamda wagtlaýyn aşa wolt ýüze çykanda, ýokary goragly ýokary ýygylykly geçiş woltlaryna jogap berer.Naprýa .eniýe goralýan enjamlaryň gysga utgaşmagyna deň bolan pes impedansy görkezýär.

1. Wyklýuçateliň görnüşi: Onuň işleýiş ýörelgesi, birbada artykmaç wolt ýok bolanda, ýokary impedansy görkezýär, ýöne ýyldyrym bada-bat aşa güýçli naprýa .eniýa jogap berensoň, onuň impedansy birden pes bahasyna üýtgeýär we ýyldyrym togunyň geçmegine ýol açýar.Şeýle enjamlar ulanylanda enjamlara aşakdakylar girýär: boşluk boşluklary, gaz çykaryjy turbalar, tiristorlar we ş.m.

2. Naprýa .eniýäni çäklendirýän görnüş: Işleýiş ýörelgesi, birbada artykmaç wolt ýok bolanda ýokary impedansdyr, ýöne toguň we naprýa .eniýeniň ýokarlanmagy bilen onuň impedansy peselmegini dowam etdirer we häzirki naprýa .eniýe häsiýeti berk çyzykly däl.Şeýle enjamlar üçin ulanylýan enjamlar: sink oksidi, varistor, basyjy diod, göç diody we ş.m.

3. Aw görnüşi ýa-da bogun görnüşi

Shunt görnüşi: goralýan enjamlar bilen bir hatarda ýyldyrym impulslaryna pes impedensiýany we adaty iş ýygylyklaryna ýokary impedansy görkezýär.

Boýagyň görnüşi: Goragly enjamlar bilen bir hatarda ýyldyrym impulslaryna ýokary impedansiýany we adaty iş ýygylyklaryna pes impedansy görkezýär.

Şeýle enjamlar hökmünde ulanylýan enjamlar: bogun bobinleri, ýokary geçişli süzgüçler, pes geçişli süzgüçler, 1/4 tolkun uzynlygy gysga utgaşdyryjylary we ş.m.

1_01


Iş wagty: Maý-06-2022

Bilermenimiz bilen gürleşiň