0577-62860666
<g src = "// www.moreday.com/uploads/d0c02a1a.jpg" alt = "sahypa" ondragstart = "ýalňyş yzyna gaýtar">

Şahsy hyzmat

Durnukly gün DC önüm önümçiligi

Aşakdaky maglumatlardan görnüşi ýaly, MOREDAY SOLAR, gün energiýa ulgamyňyz üçin doly we täsirli zynjyry goramak üçin durnukly sanly önümçilik ussahanasy we doly önümçilik prosesi bar.

Ösümlik meýdany
Önümçilik çyzyklary
Polýuslaryň ýyllyk kuwwaty
+
Işgärler

ÖNÜMLER

Custöriteleşdirilen galyp

Önümlerimiz 300-den gowrak garaşsyz galypdan ýasalýar we galyndy öndürýän ussahanamyz müşderileriň isleglerine görä professional galyplary sazlap bilýär we ussahanamyz ýarym aýyň içinde nusgalary öndürip biler we soňraky uly göwrümli önümçiligi ýeňilleşdirmek üçin müşderi barlaglaryny üpjün edip biler.Sargydy öndürmek.

Sanly önümçilik gurnama ussahanasy

MOREDAY SOLAR sanly proses ulgamyny, önümçiligi sanly şekillendirmek üçin ösen elektrik önümçilik enjamlaryny hödürleýär.Highokary göwrümli sargytlary takyk önümçilik tizligi we önümçilik wagty bilen ýerine ýetirip bilýäris we çalt eltip berende önümiň hilini üpjün edip bileris.Sanly gurnama dükanymyz, müşderilerimiziň bazaryň ýokary isleglerini ýeňip geçmegini üpjün edýär.

Gözlenýän önümler

Öndürýän her önümimiz, önümiň hilini kepillendirýän we satuwdan soň ygtybarly goldaw berýän önümiň çig malyna, önümçiligine we gaplanyşyna göz aýlap bolýar.

Önümçilikden öňki seminar

MOREDAY SOLAR, fotowoltaik önümlerimiziň dürli taraplaryny öndürende aýratyn ussahanalary ulanýar we önümçilikden ozal giňişleýin tehniki ussahanalary geçirýär.Her seminarda berk hil gözegçilik ulgamy bar we biz soňky önümiň dowamly goragy üpjün edýäris.

MOREDAY SOLAR tarapyndan has köp hyzmatlar

Özbaşdaklaşdyrma

Hünärmenlerimiz, çykdajylary, material we funksional dizaýny we ýerli bazaryň zerurlyklaryny göz öňünde tutup, ulgamyňyz üçin meýilnamany düzüp bilerler.

Tehniki goldaw

24 sagat 7 günüň dowamynda bar, tejribeli işgärlerimiz islendik gün sistemamyzyň işleýşine gözegçilik etmek üçin professional tehniki goldaw telefon jaňyny ýa-da e-poçta iberýärler.

Bilermenimiz bilen gürleşiň