0577-62860666
page

Tehniki goldaw

HYZMAT BARADA

36ylda 365 gün gije-gündiziň dowamynda goldaw berip biljek tejribeli hyzmat tehnikleri we işgärleri bar.Toparymyz, gün toguny goraýan önümlerdäki tehniki meseleleriň hemmesini çözmek üçin 24 sagadyň dowamynda goldaw haýyşlaryna jogap berip biler.

GÖRNÜŞI AEMDY ..

Tehniki goldaw işgärlerimiz, islendik gün energiýasy ulgamynyň ýagdaýyny derrew kesgitlemek üçin gözegçilik ulgamyny ulanýarlar.Uzakdaky guralymyzdan toplanan maglumatlar bilen toparymyz meseläni çözmek üçin anyk we takyk görkezmeleri berip biler.

TELEFON goldawy

Biziň kepillendirilen toparymyz ýüze çykyp biljek ulgam, prosessual ýa-da komponent meselelerine jogap berip biler.Goldaw toparymyz, her bir goldaw bölümi tarapyndan paýlaşylýan doly bilim bazasyny ulanýar, bize belli bir meseleleriň dogry çözülmegini üpjün edýär.

MOREDAY BILEN BAŞGA HYZMATLAR

Bilermenimiz bilen gürleşiň