0577-62860666
page

Dilerimiz bol

Tükeniksiz mümkinçilikler

MOREDAY SOLAR, Hytaýyň SOLAR DC gorag markasy we gün fotoelektrik ulgamy biznesinde öňdebaryjy hünärmen.Şonuň üçin MOREDAY SOLAR bilen hyzmatdaşlyk derrew üstünlikli goldaw berip biler.Toparymyzyň 10 ýyldan gowrak tejribesi bar we önüm we bazar satuw meselelerini siziň üçin çözüp biler.

Bize goşulyň, fotowoltaik goragy we EV zarýad beriş zerurlyklaryny, innowasiýalary öňe sürmek we 25 ýyla çenli uzak möhletli kepillik üçin doly özleşdirilen çözgütler hödürleýäris.Hyzmatlar nusga goldawy, marketing meýilnamalary, önüm dizaýny we tehniki meseleler, satuwdan soň gaýtadan işlemek üçin goldaw.

Tutuşlygyna hil hyzmatyny beriň

Iň giň önüm aralygy

Bahasy, dizaýny, ölçegleri we başga-da dürli-dürli bolup, önümlerimiz gün PV ulgamynda we EV zarýad pudagynda doly we ygtybarly goldaw berýär.

Özüne çekiji gyralar

Çykdajylary gözegçilikde saklamak arkaly, işiňizi ösdürmäge kömek ederis we girdejiňizi artdyrmaga mümkinçilik bereris.

Kepillik we goldaw

Bejeriş çykdajylaryny azaltmak üçin 5-25 ýyl aralygynda size hyzmat etmegi dowam etdirýän uzak möhletli önümlerimiziň ýanynda duruň.

Çalt eltip bermek

Prototip ýazmakdan başlap, artýan islegi kanagatlandyrmak üçin önümlerimizi 2 hepdäniň içinde size ýetirýäris.

Öňdebaryjy tehnologiýa

Önümçiligiň dowamynda iň täze enjamlary ulanmak önümlerimiziň has uzak wagtlap has netijeli işlemegini kepillendirýär.

Döredijilik marketingi

Professional marketing toparymyz, hilimiziň markaňyzy gowulaşdyrýandygyny we tomaşaçylaryňyza ýetmegini ýokarlandyryp, wideo we suratlar arkaly netijeliligimizi görkezýär.

Bilermenimiz bilen gürleşiň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Bilermenimiz bilen gürleşiň