0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

Hytaý predohranitel öndürijisi 1500v 1p Dc predohranitel saklaýjy

Ereýän predohraniteller geçiriji materiallaryň ýylylyk we elektrik aýratynlyklaryna täsir edýär.Ereýän predohranitel, tokdaky tok gaty ýokary bolanda elektrik toguny aýyrýan elektrik howpsuzlygy enjamy hökmünde çykyş edýär.Bu predohranitel gün ulgamynyň zynjyrynyň howpsuzlygyny netijeli goraýar.

MDPV-32 (N2), gysga zynjyry goramak we 1500VDC naprýa .eniýeli fotowoltaik elektrik liniýalarynyň ýalňyş öňüni almak üçin gorag predohranitelidir we içki predohranitel çalşylýar.Fotowoltaik gün panelleri bilen ulanmak üçin bu predohranitel, elektrik böleklerini aşa köp ýüklemekden we gysga utgaşmalardan goramak üçin başga bir DC zynjyry üçin hem ulanylyp bilner.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1. Gurmak aňsat

Demir ýol gurmak, çalyşmak aňsat

2. Securityokary howpsuzlyk

Fireangyna garşy gabyk, ýokary temperatura garşylygy
Iki sany predohranitel bilen gün şöhlesiniň eýesi (TUV, CE)

3. Çeýe gurnama

Sazlanylýan terminal blok, Sim firmasy
Içinde gysga utgaşdyryjy görkeziji.

Ulgam çözgüdi

Biz gün ulgamynyň çözgüdi boýunça hünärmen.

1. 5GW-dan gowrak taslama tejribesi

2. PV elektrik stansiýalarynyň eýesi we konstruktory hökmünde.

3. Longi, Sungrow, Jinko we beýleki kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk ediň.

4. Mugt nusga hyzmatyny beriň

5. Daşary ýurtlarda 50-den gowrak ýurda eksport edilýär.

6. OEM hyzmatyny beriň

7. Gün ulgamy boýunça 12 ýyldan gowrak tejribämiz bar we garaşsyz gözleg we ösüş mümkinçiliklerimiz bar

8. IS09001 、 CE 、 CB 、 TÜV 、 SAA 、 NEMKO 、 VDE 、 CQC we Gold-sun we ş.m. ýokary hilli bolmagy üçin kepilnama aldyk.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Sorag ibereniňizden soň sitataňyzy we jikme-jik maglumatyňyzy alyp bilýän wagtym önümiňiz bilen gyzyklanýan bolsam?
A1: yourhli soraglaryňyza 24 sagatda jogap berler.
2-nji sorag: Sargytdan ozal bir nusga alyp bilerinmi, sebäbi önümiňiziň hili hakykatdanam ýokmy?
A2: Elbetde!Mugt nusgalary hödürläp bileris, nusga sargyt ynamy berkitmegiň iň gowy usulydyr öýdýäris.Anketany bize iberiň we mugt nusga alyň!
3-nji sorag: Katalogyňyz barmy?Productshli önümleriňizi barlamak üçin maňa katalog iberip bilersiňizmi?
A3: Hawa, önümleriň katalogy bar.Katalog ibermek üçin hatar bilen habarlaşyň ýa-da e-poçta iberiň.
4-nji sorag: Maňa ähli önümleriňiziň baha sanawy gerek, bahalaryň sanawy barmy?
A4: Elbetde, bahalaryň sanawyny size iberip bileris, e-poçta salgyňyzy maňa iberiň.
5-nji sorag.OEM işini kabul edýärsiňizmi?
A5: Siziň ygtyýaryňyz bilen OEM-i kabul edýäris. Biz hem size ODM edip bileris.
6-njy sorag: Gowşuryş nähili? Sebäbi olara hakykatdanam zerur.
A6: Nusgalaryň bahasy 2-3 gün.Köpçülikleýin sargyt 7-15 gün.
7-nji sorag.Getirmegiň şertleri näme?
A7: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
8-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
A8: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar
9-njy sorag: Haýsydyr bir kepillik ýa-da satuwdan soňky hyzmat?
A9: thehli önümleriň 2-4 ýyl kepilligi bar.Haýsydyr bir hil taýdan nägilelik bar bolsa, 5 günüň içinde çözgüt bereris.

Jikme-jiklikler Suratlar

2 (1) 2 (2) 2 (3) 2 (4) 2 (5) 2 (6) 2 (7) 2 (8)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bilermenimiz bilen gürleşiň