0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

Iki sany predohranitel bilen 1000v DC Gün PV predohranitel we predohranitel saklaýjy (TUV, CE)

Ereýän predohraniteller geçiriji materiallaryň ýylylyk we elektrik aýratynlyklaryna täsir edýär.Ereýän predohranitel, tokdaky tok gaty ýokary bolanda elektrik toguny aýyrýan elektrik howpsuzlygy enjamy hökmünde çykyş edýär.

Gün ulgamlarynda aşa köpelmeginiň öňüni alýan ýokary derejeli DC 1000V sigorta saklaýjylaryny öndürýäris.Gysga utgaşdyryjy we aşa köp goraýjy hökmünde ýokary we pes woltly güýç paýlaýyş ulgamlarynda, dolandyryş ulgamlarynda we elektrik enjamlarynda giňden ulanylýar.

Her bölekde iň ýokary tok kuwwaty 10A-dan 30A çenli iki sany 10x38mm sigorta bar.

Her bir predohranitel korpusynyň elektrik şortiklerine çydamlydygyny we uzak ömrüni üpjün etmek üçin giň synagdan geçýär.
Bu önüm az ýer tutýar, goşa predohranitel dizaýny, has gorag funksiýasy

MDPV-30 (L) seriýadan tapawutlylykda, MDPV-30 (N) seriýasynda LEC görkezijisi ýok.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1. Gurmak aňsat

Demir ýol gurmak, çalyşmak aňsat

2. Securityokary howpsuzlyk

Fireangyna garşy gabyk, ýokary temperatura garşylygy

3. Çeýe gurnama

Sazlanylýan terminal blok, Sim firmasy

Ulgam çözgüdi

Biz gün ulgamynyň çözgüdi boýunça hünärmen.

1. 5GW-dan gowrak taslama tejribesi

2. PV elektrik stansiýalarynyň eýesi we konstruktory hökmünde.

3. Longi, Sungrow, Jinko we beýleki kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk ediň.

4. Mugt nusga hyzmatyny beriň

5. Daşary ýurtlarda 50-den gowrak ýurda eksport edilýär.

6. OEM hyzmatyny beriň

7. Gün ulgamy boýunça 12 ýyldan gowrak tejribämiz bar we garaşsyz gözleg we ösüş mümkinçiliklerimiz bar

8. IS09001 、 CE 、 CB 、 TÜV 、 SAA 、 NEMKO 、 VDE 、 CQC we Gold-sun we ş.m. ýokary hilli bolmagy üçin kepilnama aldyk.

Sorag-jogap

1. Önümleriňiziň bahasy bolup bilermi?
Hoş geldiňiz.Bize şu ýere e-poçta iberip bilersiňiz.Jogabymyzy 24 sagadyň içinde alarsyňyz

2. Logotipimizi / web sahypamyzy / kompaniýanyň adyny önümlere çap edip bilerismi?
Hawa, logotipiň ululygyny we Pantone koduny maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.

3. Yzygiderli sargyt etmegiň esasy wagty näçe?
5000pc-den pes sargyt mukdary üçin 7-15 gün;Has köp mukdarda, adatça 20 gün.

4. Köp sargytdan öň nusga alyp bilerinmi?
Hawa, hilini barlamak we barlamak üçin nusga sargytlaryny garşylaýarys. Garyşyk nusgalar kabul ederliklidir.

5. Taýýar önümleri barlaýarsyňyzmy?
Hawa, önümçiligiň we taýýar önümleriň her ädimi ýüklemezden ozal QC bölümi tarapyndan gözden geçiriler.

Jikme-jiklikler Suratlar

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bilermenimiz bilen gürleşiň