0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

MC4 gün paneli birleşdirijisi Y şahasy 1-de 1

Gün birleşdirijisi, ýeke kontakt elektrik birleşdirijisidir.Olar köplenç gün panellerini birikdirmek üçin ulanylýar.MC4 “Multi-Contact, 4mm” sözüniň gysgaldylyşy.Gaýtadan dikeldilýän energiýa pudagynda standart.Birikdirijiler fotowoltaik panel massiwlerini gurmagy aňsatlaşdyrýarlar.Häzirki gün bazarynda Gün birleşdirijileri we olaryň gabat gelýän önümleri doly ulanylýar.Köplenç uly gün panelleri eýýäm MC4 birleşdirijileri bilen enjamlaşdyrylandyr.“MC4” birikdirijileriniň resmi öndürijisi “Multi-Contact” tarapyndan öndürildi.Gün paneli, erkek / aýal jübütde bir geçiriji bolan plastmassa tegelek jaý.Kesilen gulp bilen, MC4 birikdirijileri tötänleýin aýrylmazlyk üçin biri-birine ýapylyp bilner.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

DC birleşdirijisi MD-MC4 seriýasy, DC kombinator gutusy, inwertorlar, setir kombinator gutulary we ş.m. ýaly fotoelektrik enjamlar üçin ulanmak üçin ulanylýar.

1 J görnüşli MC4 Gün paneli kabel birikdirijileri : bir aýal erkek kişini iki esse, bir erkek iki esse aýal.

Aýratynlyklary

1. Güýçli uýgunlaşma

Dürli izolýasiýa diametri bolan PV kabelleri bilen gabat gelýär.
-40-dan 90 gradusa çenli gurşawda ulanylyp bilner.

2. Securityokary howpsuzlyk

Ajaýyp garramaga we UV çydamlylygyna eýe bolan PPO izolýasiýa alawy saklaýjy material, güýçli ýagyş, gar tupany ýa-da yssy ýaly agyr howa uzak wagtlap garşy durup biler.
Häzirki 30A baha berildi.Iň ýokary naprýa .eniýe 1000V.

3. Birnäçe funksiýa

Rainagyşdan goraýan, çyglylyga garşy, tozana çydamly we çydamly.Suw geçirmeýän IP67 derejeli, suw geçirmeýän has gowy täsir etmek üçin goşa möhür halkalary, ýokary ýylylyga garşylyk, aşaga garşylyk, çydamlylyk, poslama garşylyk, galyň mis içki ýadro, ýokary hilli material saýlamak.

4. Ansat gurnama

Goşmaça guralyň kömegi bilen çalt we ýönekeý gurnama gaýtadan işlemek we wilkalary ýönekeý aýyrmak.

Sorag-jogap

1. Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

Biz gün ulgamyny öndüriji we jemlenen kooperatiwimiziň kuwwaty 5GW + ýetdi.

2. Barlamak üçin nusgalar berip bilersiňizmi?

Hawa, ähli müşderi üçin mugt nusgalar berip bileris.

3. Gowşuryş wagtyňyz näçe wagt?

A1) Mysal üçin: 1-2 gün;
A2) Kiçijik sargytlar üçin: 3-5 gün;
A3) Köpçülikleýin sargytlar üçin: 7-10 gün;
Her niçigem bolsa, sargyt we töleg wagtyna bagly.

4. OEM işini kabul edýärsiňizmi?

OEM-i siziň ygtyýaryňyz bilen kabul edýäris.

5. Satuwdan soňky hyzmat nähili?

Şoňa görä ätiýaçlyk şaýlaryny hödürleýäris we iňlis dilinde gürleýän inerener onlaýn hyzmat hödürleýär.

6. haýsy şahadatnamaňyz bar?

Bizde TÜV, CE, CB, SAA we ş.m.

7. Kompaniýa tarapyndan hödürlenýän hyzmat näme?

Müşderiniň dürli talaplaryna ýetmek üçin galyby dizaýn edip we ösdürip biljek hünärmen inerener toparymyz bar.Şeýle hem, satuwdan öň satuwdan soň gowy hyzmat hödürleýän hünärmen satuw toparymyz bar.

Jikme-jiklikler Suratlar

1
1
2
3
4
5
6

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bilermenimiz bilen gürleşiň