0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

MOREDAY SOLAR MC4 terminaly gün paneli birleşdirijisi

Terminally MC4 predohranitel birleşdirijisi, gün fotoelektrik ulgamynda gün paneli bilen inwertor ýa-da kontrol gutusy arasynda ulanylýar.Bu MC4 stil birleşdirijileri, adaty MC4 stili gurşunly gün panelleri bilen ulanmak üçin amatlydyr.Uzak möhletli durnukly baglanyşyklary üpjün etmek üçin gysga baglanyşyklar bilen gurlup, gün panellerini we inwertorlary aşa köp tokdan goramak üçin gün fotoelektrik ulgamlarynda ulanylýar.Gün birikdiriş taslamalarynda 2,5mm2, 4mm2 we 6mm2 gün kabelleri üçin amatly.Çyzykly sigortalaryň artykmaçlygy çalt we ygtybarly çalyşmakdyr.Adaty gabat gelýän önüm UV çydamly we IP67 suwa birnäçe ýyllap açyk howada işlemäge çydamly.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1. Güýçli uýgunlaşma

Kuwwatyň pes bolmagy
800+ gün modul birleşdirijileri bilen utgaşykly

2. Ulanylyş aňsatlygy

Sahypada ýönekeý işlemek.
Amatly gurnama, güýçli umumylyk bilen.

3. Securityokary howpsuzlyk

Gorag synpy IP68 Açyk howada amatly
Durnukly birikme we tehniki hyzmatyň bahasyny azaltmak
Erkek we aýal nokatlaryň awtomatik gulplama enjamlary aňsat we çalt birikdirilýär.

Sorag-jogap

1. Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

Biz gün ulgamyny öndüriji we jemlenen kooperatiwimiziň kuwwaty 5GW + ýetdi.

2. Barlamak üçin nusgalar berip bilersiňizmi?

Hawa, ähli müşderi üçin mugt nusgalar berip bileris.

3. Gowşuryş wagtyňyz näçe wagt?

A1) Mysal üçin: 1-2 gün;
A2) Kiçijik sargytlar üçin: 3-5 gün;
A3) Köpçülikleýin sargytlar üçin: 7-10 gün;
Her niçigem bolsa, sargyt we töleg wagtyna bagly.

4. OEM işini kabul edýärsiňizmi?

OEM-i siziň ygtyýaryňyz bilen kabul edýäris.

5. Satuwdan soňky hyzmat nähili?

Şoňa görä ätiýaçlyk şaýlaryny hödürleýäris we iňlis dilinde gürleýän inerener onlaýn hyzmat hödürleýär.

6. haýsy şahadatnamaňyz bar?

Bizde TÜV, CE, CB, SAA we ş.m.

7. Kompaniýa tarapyndan hödürlenýän hyzmat näme?

Müşderiniň dürli talaplaryna ýetmek üçin galyby dizaýn edip we ösdürip biljek hünärmen inerener toparymyz bar.Şeýle hem, satuwdan öň satuwdan soň gowy hyzmat hödürleýän hünärmen satuw toparymyz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önümleriň kategoriýalary

    Bilermenimiz bilen gürleşiň