0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

MOREDAY SOLAR MC4 birleşdiriji gün paneli birleşdirijisi 1500v

Ereýän predohranitelli MC4 birleşdirijisi, gün paneli bilen gün energiýasy ulgamyndaky inwertor ýa-da gözegçilik gutusy arasynda birleşdiriji hökmünde ulanylýar.Bu MC4 birleşdirijilerdäki sigortalar, adaty MC4 stil birleşdirijileri bolan gün panelleri bilen ulanmak üçin amatlydyr.Adaty aýratyn 10x85mm gün siňdiriji seriýaly kysymly 1500V MC4 predohranitel birleşdirijisi bilen deňeşdirilende, gün fotoelektrik ulgamynda işleýän uzak wagtlap durnukly baglanyşygy üpjün edýän, gün panelini we inwertory aşa köp tokdan goraýan gysga baglanyşygy kabul edýär.Täsir.10x85mm gün siňdiriji birleşdiriji, “Multic Contact” we gün birikdiriş taslamalarynda 2,5mm2, 4mm2 we 6mm2 gün kabelleri üçin “Multic Contact” we beýleki MC4 görnüşleri bilen gabat gelýär.Içerki predohranitel çalt çalyşmagyň, ygtybarly birikmegiň, UV garşylygyň, suw geçirmeýän IP67 we ş.m. artykmaçlyklaryna eýedir we 10 ýyldan gowrak wagtlap açyk howada işläp biler.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1. Ulanylyş aňsatlygy

Ereýän predohranitel çalşyrylyp bilner
Dürli izolýasiýa diametri bolan PV kabelleri bilen gabat gelýär.
DC programmalarynyň giň topary üçin niýetlenendir.
Pleönekeý plug-play.
Erkek we aýal nokatlaryň awtomatik gulplama enjamlary baglanyşyklary aňsat we ygtybarly edýär.

2. Securityokary howpsuzlyk

Suw geçirmeýän - IP67 synpy goramak.
Izolýasiýa materialy PPO.
Habarlaşmak üçin material: Mis, galaýy gaplanan
Currentokary tok göterijilik ukyby
Gorag synpy II
Baglaýjy, iç düwmesiniň görnüşi bilen gamyşyň degmegini we goýulmagyny kabul edýär

3. Güýçli uýgunlaşma

800+ gün modul birleşdirijileri bilen utgaşykly.

4. Güýçli ygtybarlylyk

Uzak möhletli durnuklylygy bilen subut edilen köp aragatnaşyk tehnologiýasy.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Sorag iberenimden soň sitataňyzy we jikme-jik maglumatyňyzy alyp bilýän wagtym SOLAR KONNETTORY? YZ bilen gyzyklanýan bolsam?
J: yourhli soraglaryňyza 24 sagatda jogap berler.

2-nji sorag: Sargytdan öň bir nusga alyp bilerinmi, sebäbi SOLAR CONNECTOR-yň hili nädip ýok?
J: Elbetde! Şeýle hem, nusga sargyt ynamy berkitmegiň iň gowy usulydyr öýdýäris. Kompaniýamyzda mugt nusga hyzmatyny hödürleýäris! Anketany bize iberiň we mugt nusga alyň!

3-nji sorag: Gowşuryş nähili? Sebäbi olara gyssagly zerurlyk bar?
J: 3 ~ 7 günlük sargyt üçin hiç hili mesele bolmaz. 10 günüň içinde yzygiderli sargyt etmek üçin söz berýäris.

4-nji sorag: SOLAR CONNECTOR üçin kepillik möhleti nähili?
J: Müşderimiz üçin iki ýyl kepillik hödürleýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bilermenimiz bilen gürleşiň