0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

Pv Dc 1500v METAL seriýasy Gün ulgamy programmasy üçin kombinator gutusy

Kombinator gutusy, PV massiwlerinden köp çeşme zynjyrlaryny bir DC çykyşyna birleşdirmegiň serişdesini hödürleýär.Her bir çeşme zynjyry, duýgur goragly predohranitel bilen aýratyn birleşdirilýär.Kombinator gutusy, çeşme zynjyrynyň adatdan daşary ýokary tok alyp barmagy ähtimal bolmadyk ýagdaýynda ulgamyň ygtybarly işlemegine mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, kombinator gutusy, yzygiderli hyzmat etmek we näsazlyklary düzetmek üçin PV ulgamynyň DC bölegine girmegiň amatly serişdesini üpjün edýär.Housingaşaýyş jaýynda, gün fermasynda, gün nasos ulgamynda giňden ulanylýar.

Box korpusynyň materialy sowuk togalanan polatdan ýasalan metal materiallardan ýasalyp bilner


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1. reliokary ygtybarlylyk

PV mahsus predohranitelleri ulanyň.
PV-e mahsus ulaldyjy goraýjylary ulanyň.
PV-a mahsus DC döwüjini ýa-da aýlaw izolýasiýa wyklýuçatelini ulanyň.
Fotowoltaik birikdiriş enjamlary üçin tehniki aýratynlyklar "CGC / GF 037: 2014.

2. Güýçli uýgunlaşma

IP65 goragy, suw geçirmeýän, tozan we UV çydamly.
Gaty ýokary we pes temperatura synagy.giň meýdany üçin amatlydyr.
Gurmak ýönekeý, ulgam simleri ýönekeýleşdirilýär we sim geçirmek amatly.
Guty sowuk togalanan polatdan ýasalan demir materiallardan ýasalýar.

3. Çeýe konfigurasiýa

Monokristally kremniý üçin ulanylýar.polikristally kremniy.in film pv moudles, PV sigortalaryň, tok öçürijiniň, aýlaw izolýasiýa wyklýuçatelleriniň häzirki derejesini üýtgedip biler.

4. Ogrulyga garşy gulp

5. Suw geçirmeýän zolak

6. Gurlan tokly sim

7. Suw geçirmeýän terminal

8. Simde oňyn we otrisatel polýuslar

9. Gurnalan ýaý

Sorag-jogap

1. Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

Biz gün ulgamyny öndüriji we jemlenen kooperatiwimiziň kuwwaty 5GW + ýetdi.

2. Barlamak üçin nusgalar berip bilersiňizmi?

Hawa, ähli müşderi üçin mugt nusgalar berip bileris.

3. Gowşuryş wagtyňyz näçe wagt?

A1) Mysal üçin: 1-2 gün;
A2) Kiçijik sargytlar üçin: 3-5 gün;
A3) Köpçülikleýin sargytlar üçin: 7-10 gün;
Her niçigem bolsa, sargyt we töleg wagtyna bagly.

4. OEM işini kabul edýärsiňizmi?

OEM-i siziň ygtyýaryňyz bilen kabul edýäris.

5. Satuwdan soňky hyzmat nähili?

Şoňa görä ätiýaçlyk şaýlaryny hödürleýäris we iňlis dilinde gürleýän inerener onlaýn hyzmat hödürleýär.

6. haýsy şahadatnamaňyz bar?

Bizde TÜV, CE, CB, SAA we ş.m.

7. Kompaniýa tarapyndan hödürlenýän hyzmat näme?

Müşderiniň dürli talaplaryna ýetmek üçin galyby dizaýn edip we ösdürip biljek hünärmen inerener toparymyz bar.Şeýle hem, satuwdan öň satuwdan soň gowy hyzmat hödürleýän hünärmen satuw toparymyz bar.

Jikme-jiklikler Suratlar

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bilermenimiz bilen gürleşiň